Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đội và mức phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã do tỉnh Cà Mau ban hành

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND kinh phí hoạt động phụ cấp tình nguyện viên Đội xã hội tình nguyện Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND thù lao thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND kinh phí hoạt động phụ cấp tình nguyện viên Đội xã hội tình nguyện Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2009/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 5 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO ĐỘI VÀ MỨC PHỤ CẤP CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐỘI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 15

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 5 năm 2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 18/12/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã;

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 29/4/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng đối với tình nguyện viên và Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã và Báo cáo thẩm tra số 03/BC-VHXH ngày 05/5/2009 của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 15 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đội và mức phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã là 500.000 đồng/tháng/Đội.

2. Mức phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã:

- Đội trưởng: được hưởng phụ cấp 0,4 trên hệ số lương tối thiểu/tháng.

- Đội phó: được hưởng phụ cấp 0,3 trên hệ số lương tối thiểu/tháng.

- Đội viên: được hưởng phụ cấp 0,2 trên hệ số lương tối thiểu/tháng.

3. Nguồn kinh phí chi trả:

Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã và phụ cấp cho tình nguyện viên thực hiện theo quy định tại khoản 3, mục I của Thông tư Liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQ VN ngày 18/12/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 09 tháng 5 năm 2009/.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ,
- Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH;
- Cục kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện,TP;
- Website tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Hồng My

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND kinh phí hoạt động phụ cấp tình nguyện viên Đội xã hội tình nguyện Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND kinh phí hoạt động phụ cấp tình nguyện viên Đội xã hội tình nguyện Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Hồng My
        Ngày ban hành09/05/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND kinh phí hoạt động phụ cấp tình nguyện viên Đội xã hội tình nguyện Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND kinh phí hoạt động phụ cấp tình nguyện viên Đội xã hội tình nguyện Cà Mau