Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng an ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2009/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN THÀNH LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 08 đến ngày 10/7/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 19/2004/PL-UBTVQH11 Nghị định 184/2004/NĐ-CP">171/2004/TT-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-BTVQH11 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành việc thành lập quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh thông qua công tác việc đoàn thể nhân dân, cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân tự nguyện đóng góp.

Điều 2. Quỹ quốc phòng, an ninh phục vụ cho việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân trên địa bàn xã, phường, thị trấn và công tác bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trong tỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng quy chế, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh ở địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2009
Ngày hiệu lực 20/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng an ninh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Võ Thanh Khiết
Ngày ban hành 10/07/2009
Ngày hiệu lực 20/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng an ninh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng an ninh

  • 10/07/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực