Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2012

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2011/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đóng góp của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì được sự ổn định và chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu kinh tế đạt, vượt kế hoạch và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ về kiềm chế lạm phát; ổn định giá cả, thị trường; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, nhất là trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách và người có thu nhập thấp, hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an ninh, quốc phòng được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế phù hợp, hiệu quả và bền vững. Huy động mọi nguồn lực xã hội để tăng đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giảm dần tai nạn giao thông.

2. Các chỉ tiêu cụ thể:

- GDP đạt 18.000 tỷ đồng (giá 1994), tăng từ 11% đến 11,5% so với năm 2011. Trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 14,6%; nông - ngư - lâm nghiệp tăng 5,7%; dịch vụ tăng 14,8%.

- GDP bình quân đầu người: 27,35 triệu đồng (khoảng 1.300 USD).

- Cơ cấu kinh tế:

+ Công nghiệp - xây dựng: 38,6%.

+ Ngư - nông - lâm nghiệp: 35,6%.

+ Dịch vụ: 25,8%.

- Tổng thu ngân sách: 4.000 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách: 5.060 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư xã hội: 10.000 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu: 01 tỷ USD.

- Sản lượng thủy sản 420.000 tấn, trong đó sản lượng tôm 143.000 tấn. Diện tích nuôi tôm công nghiệp 1.700 ha (Nâng tổng số là 5.000 ha).

- Sản lượng lúa 550.000 tấn.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,18%.

- Giảm tỷ lệ sinh: 0,03%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%.

- Giải quyết việc làm từ 33.000 người trở lên.

- Dạy nghề, bồi dưỡng và truyền nghề cho khoảng 28.000 người.

- Tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo, bồi dưỡng và truyền nghề đạt 35%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 15%.

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện 95,5%.

- Phấn đấu có thêm 62 trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn hình thành được Trung tâm Văn hóa – Thể thao: 38%.

- Diện tích có rừng tập trung: 103.723 ha.

- Trồng rừng mới: 700 ha.

- Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán: 21,5%.

- Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 100%.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 78%.

- Có 97% chất thải rắn khu công nghiệp và đô thị được thu gom và xử lý đúng quy định.

- Có 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý đúng quy định.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân làm được và chưa làm được, đề ra giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

- Tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực ngư - nông - lâm nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn. Mở rộng và phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp theo quy hoạch, gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ các cụm nuôi tôm công nghiệp tập trung, khuyến khích phát triển nuôi tôm quảng canh cải tiến, đầu tư sản xuất tôm giống và thức ăn thủy sản. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; bảo đảm bố trí vốn tập trung, ưu tiên các dự án hoàn thành sớm, các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp bách; tích cực huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đầu tư. Đẩy mạnh hơn nữa công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện, phấn đấu nâng cấp 2 thị trấn Năm Căn và Sông Đốc trở thành đô thị loại IV trong năm 2012.

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2012. Mỗi cấp cần phát huy tính chủ động trong điều hành cân đối thu, chi ngân sách, đảm bảo không để xảy ra biến động lớn, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. Thủ trưởng các đơn vị thụ hưởng ngân sách phải chịu trách nhiệm điều hành chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán được giao.

- Thực hiện tốt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm cân đối đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

- Bảo đảm an sinh xã hội gắn với giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo, cận nghèo; quan tâm giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho lao động nông thôn từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông; tiếp tục thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; củng cố, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác y tế dự phòng; chủ động các biện pháp phòng, chống, khống chế, xử lý kịp thời dịch bệnh. Nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc, bảo vệ trẻ em; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tăng cường các giải pháp xử lý chất thải ở đô thị, khu công nghiệp và các chất thải y tế; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về môi trường, kiên quyết xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ và phục hồi tính đa dạng sinh học ở các Vườn Quốc gia. Tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh vùng biển đảo, vùng ven biển và nội địa; chú trọng công tác phòng, chống thiên tai, nhất là sạt lở ven biển và triều cường; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác thực hiện giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc Hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đã ký
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- TAND tỉnh;
- BTT.UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND và UBND huyện, tp;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2012
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2012

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2012