Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND thu sử dụng phí Cảng cá Láng chim Định An Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND mức thu sử dụng phí bến bãi mặt nước Cảng cá Láng Chim Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND thu sử dụng phí Cảng cá Láng chim Định An Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2011/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 29 tháng 09 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN MỨC THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ CẢNG CÁ LÁNG CHIM, HUYỆN DUYÊN HẢI VÀ CẢNG CÁ ĐỊNH AN, HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 2738/TTr-UBND ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh gồm các nội dung sau:

1. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng bến bãi, mặt nước trong khu vực Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

2. Mức thu:

STT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

Ghi chú

I

Tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản cặp cảng

1

Tàu có công suất dưới 60CV

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

5.000

 

2

Tàu có công suất từ 60CV đến 140CV

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

12.000

 

3

Tàu có công suất trên 140CV

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

15.000

 

II

Các phương tiện vận tải và hàng hóa qua cảng

1

Xe hai bánh

- Thu tháng

(đ/lượt)

Tháng

1.000

30.000

 

2

- Phương tiện vận tải có trọng tải dưới 2,5 tấn

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

5.000

 

 

- Thu tháng

(đồng/tháng)

100.000

 

3

- Phương tiện vận tải có trọng tải 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

8.000

 

 

- Thu tháng

(đồng/tháng)

150.000

 

4

- Phương tiện vận tải có trọng tải từ 5 tấn trở lên

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

12.000

 

 

- Thu tháng

(đồng/tháng)

250.000

 

5

Phương tiện chuyên dùng cần cẩu

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

45.000

 

6

Xe đậu qua đêm:

- Dưới 5 tấn

- Trên 5 tấn

 

 

6.000

8.000

 

7

Hàng thủy, hải sản, hàng hóa qua cảng (từ tàu thuyền lên bãi và từ bãi xuống tàu thuyền)

 

7.1. Các loại thủy, hải sản

Tấn

5.000

 

 

7.2. Nước đá

Cây

100

 

3. Phí sử dụng Cảng cá Láng Chim và Cảng cá Định An là nguồn thu từ các dịch vụ do nhà nước đầu tư, thống nhất cho đơn vị được giữ lại 90% để thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (theo phân loại đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi phí hoạt động), 10% nộp ngân sách nhà nước. Hàng năm khi lập dự toán thu - chi của đơn vị thu phí phải trừ đi số phí, lệ phí thu được giữ lại để thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện cụ thể; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2011; bãi bỏ các Nghị quyết: Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn mức thu phí sử dụng bến bãi, mặt nước tại Cảng cá Láng Chim và Bến cá Định An; Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí sử dụng Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 29/9/2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/09/2011
Ngày hiệu lực 10/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/01/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND thu sử dụng phí Cảng cá Láng chim Định An Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND thu sử dụng phí Cảng cá Láng chim Định An Trà Vinh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Dương Hoàng Nghĩa
Ngày ban hành 29/09/2011
Ngày hiệu lực 10/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/01/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản gốc Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND thu sử dụng phí Cảng cá Láng chim Định An Trà Vinh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND thu sử dụng phí Cảng cá Láng chim Định An Trà Vinh