Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND cấp bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND phương án cấp bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND cấp bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN CẤP, BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 667/TTr-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển phấn đấu đến năm 2015 là 500 tỷ đồng;

2. Nguồn bổ sung vốn: từ ngân sách tỉnh và từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trích theo chế độ của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐNĐ tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Quỹ Đầu tư phát triển TN;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;
- TT Công báo; Chi cục VT-LT tỉnh;
- Báo Tây Ninh, Đài PT và TH tỉnh;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH&HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực20/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2019
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND cấp bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND cấp bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành10/04/2014
        Ngày hiệu lực20/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2019
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND cấp bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND cấp bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh