Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quản lý quỹ nhà biệt thự Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2008/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2008 CỦA HĐND THÀNH PHỐ VỀ ĐỀ ÁN QUẢN LÝ QUỸ NHÀ BIỆT THỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 10

(Từ ngày 08/7/2014 đến ngày 11/7/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị;

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 19/6/2014 và Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 07/07/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi việc phân loại biệt thự theo 3 nhóm phù hợp với quy định hiện hành và các tiêu chí, phạm vi phân loại theo cấp độ quy định tại Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố.

2. Đối tượng được mua nhà, giá bán nhà, phương thức bán nhà và xử lý chuyển tiếp quy định tại Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND nay chuyển sang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, Thông tư số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc nhà nước">14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Giao UBND Thành phố:

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết này; nghiên cứu, đề xuất thí điểm việc sử dụng ngân sách nhà nước mua lại của các hộ dân đang sử dụng biệt thự đan xen với trụ sở cơ quan, nhà biệt thự đã xuống cấp nghiêm trọng nhằm bảo tồn, tôn tạo xây dựng lại theo nguyên trạng ban đầu đối với những biệt thự có giá trị thực sự nổi bật, tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa, gắn với lịch sử của Thủ đô và đất nước.

- Rà soát quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố và các văn bản quy định về quản lý nhà biệt thự của UBND Thành phố đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo đầy đủ, toàn diện, đồng bộ theo đúng phạm vi, đối tượng đã quy định tại Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008, Nghị quyết này và các quy định liên quan của Trung ương, đảm bảo việc quản lý được duy trì liên tục.

Đối với 312 biệt thự UBND Thành phố xác định không thuộc đối tượng quản lý theo Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND Thành phố kèm theo quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố cần khẩn trương rà soát lại để quản lý theo quy định của pháp luật và các nghị quyết của HĐND Thành phố có liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09/7/2014.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban công tác Đại biểu Quốc Hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, TN MT;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND, UBND. UB MTTQ TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- Công báo thành phố Hà Nội;
- Các cơ quan báo chí TW, TP;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP, VP UBND TP;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2014
Ngày hiệu lực 19/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quản lý quỹ nhà biệt thự Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quản lý quỹ nhà biệt thự Hà Nội
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành 09/07/2014
Ngày hiệu lực 19/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quản lý quỹ nhà biệt thự Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quản lý quỹ nhà biệt thự Hà Nội

  • 09/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực