Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi, cấp huyện thực hiện

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12/6/1999;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 01/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện (sau đây gọi tắt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp).

2. Đối tượng áp dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

3. Mức chi:

a) Chi tiếp xã giao:

Chi đón tiếp các đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp: Thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

b) Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng:

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện: Mức chi 500.000 đồng/1 đại biểu.

- Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc: Mức chi 500.000 đồng/1 lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng không quá 2 lần/1 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

c) Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn:

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp:

- Chi thăm hỏi khi bị ốm đau:

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 1.000.000 đồng/người/năm;

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: 500.000 đồng/người/năm.

- Chi phúng viếng khi qua đời:

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 1.000.000 đồng/người;

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: 500.000 đồng/người.

- Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn):

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 1.000.000 đồng/gia đình/năm;

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: 500.000 đồng/gia đình/năm.

4. Nguồn kinh phí và nguyên tắc thực hiện:

a) Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí bảo đảm cho chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng thuộc nhiệm vụ của cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện.

b) Việc lập dự toán, thanh quyết toán: Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

c) Các khoản chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng phải đúng đối tượng đúng chế độ quy định và công khai minh bạch; người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2014, tại kỳ họp thứ 11./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thị Xuân Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Quảng Ngãi
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrương Thị Xuân Hồng
       Ngày ban hành29/04/2014
       Ngày hiệu lực05/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Quảng Ngãi

           • 29/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực