Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND về chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND sửa đổi 17/2012/NQ-HĐND học bổng khen thưởng học sinh sinh viên Khánh Hoà


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2012/NQ-HĐND NGÀY 28/6/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3551/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Mục I Quy định chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 như sau:

“5. Hỗ trợ cho sinh viên học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học sinh học tại các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là người đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, các xã miền núi và các thôn miền núi thuộc huyện đồng bằng, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

a) Mức hỗ trợ 1.050.000 đồng/sinh viên/tháng đối với sinh viên học đại học;

b) Mức hỗ trợ 840.000 đồng/học sinh, sinh viên/tháng đối với các đối tượng còn lại;

c) Thời gian hưởng 10 tháng/năm (trừ thời gian nghỉ hè). Trường hợp sau khi tốt nghiệp không về công tác tại địa phương phải hoàn trả toàn bộ số tiền trên cho tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động Thương binh & Xã hội;
- Bọ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu VT, TC, KN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND sửa đổi 17/2012/NQ-HĐND học bổng khen thưởng học sinh sinh viên Khánh Hoà


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND sửa đổi 17/2012/NQ-HĐND học bổng khen thưởng học sinh sinh viên Khánh Hoà
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Thanh Quang
       Ngày ban hành08/07/2015
       Ngày hiệu lực18/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND sửa đổi 17/2012/NQ-HĐND học bổng khen thưởng học sinh sinh viên Khánh Hoà

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND sửa đổi 17/2012/NQ-HĐND học bổng khen thưởng học sinh sinh viên Khánh Hoà

           • 08/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực