Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ trình độ đại học Hợp tác xã nông nghiệp Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2017/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÔNG TÁC TẠI CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét Tờ trình số 4034/TTr- UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chính sách htrợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra s 375/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

Cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng có chuyên môn về quản lý hoặc kỹ thuật công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp có đăng ký ngành nghề nông nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Số lượng và mức hỗ trợ:

a) Số lượng cán bộ được hỗ trợ trên 01 Hợp tác xã: tối đa 02 cán bộ (trong đó có 01 cán bộ chuyên môn về quản lý và 01 cán bộ chuyên môn về kỹ thuật).

b) Mức hỗ trợ:

+ Cán bộ có trình độ đại học: 1.200.000 đồng/người/tháng.

+ Cán bộ có trình độ cao đẳng: 800.000 đồng/người/tháng.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách thành phố (bố trí trong dự toán của Liên minh Hợp tác xã thành phố).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện thống nhất Nghị quyết này trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính
;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Trung tâm công báo thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, huyện;
- Thường trực HĐND phường, xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PCVP, TP;
- L
ưu: VT, (P.TH-Tú).

CHỦ TỊCH
N
guyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ trình độ đại học Hợp tác xã nông nghiệp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ trình độ đại học Hợp tác xã nông nghiệp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành06/07/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ trình độ đại học Hợp tác xã nông nghiệp Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ trình độ đại học Hợp tác xã nông nghiệp Hồ Chí Minh

            • 06/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực