Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND về định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CẤP XÃ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét Tờ trình số 46 /TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư cấp xã thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

3. Mức kinh phí hỗ trợ

- Tổ kế hoạch thôn, buôn, tổ dân phố (gọi chung là Tổ kế hoạch thôn): 1.200.000 đồng/Tổ kế hoạch thôn/năm.

- Ban quản lý cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 3.700.000 đồng/Ban quản lý cấp xã/năm.

4. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp được phân cấp và kinh phí sự nghiệp của các Chương trình mục tiêu quốc gia được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính; Bộ KHĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở KHĐT, Sở Tư pháp;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng
UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND,UBND các huyện, TX, TP;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp huyện sao gửi)
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;  Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Ct HĐND.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã Đắk Lắk
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Biêr Niê
        Ngày ban hành05/07/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã Đắk Lắk

            • 05/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực