Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND chủ trương biện pháp xây dựng lực lượng công an xã tỉnh Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã;

Xét Tờ trình số 4113/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của 133/BC-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là lực lượng Công an xã).

Nghị quyết này không áp dụng đối với các xã, thị trấn đã hoàn thành xây dựng Công an xã chính quy.

2. Đối tượng áp dụng

a) Lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nguyên tắc sắp xếp, bố trí lực lượng Công an xã

1. Không bổ nhiệm mới đối với chức danh Trưởng Công an xã là Công chức xã, chức danh Phó Trưởng Công an xã là cán bộ không chuyên trách. Ưu tiên sắp xếp, bố trí công việc phù hợp gắn với giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách theo đúng quy định của pháp luật, thống nhất theo lộ trình bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

2. Số lượng Công an xã (kể cả Công an chính quy và Công an xã bán chuyên trách) không vượt quá khung số lượng quy định tại Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

3. Việc bố trí, sắp xếp lực lượng Công an xã gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2019.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND chủ trương biện pháp xây dựng lực lượng công an xã tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND chủ trương biện pháp xây dựng lực lượng công an xã tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Sơn
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND chủ trương biện pháp xây dựng lực lượng công an xã tỉnh Nghệ An

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND chủ trương biện pháp xây dựng lực lượng công an xã tỉnh Nghệ An

         • 12/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực