Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định quản lý sử dụng phí thăm quan Vườn quốc gia Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2017/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THĂM QUAN TẠI VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA, TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 9

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tui ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí, lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg , ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưng thụ văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết s 33/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hi đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận:

“a) Tổ chức thu phí: Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trin khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa X Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quc hội:
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế Bộ N
ông nghiệp & PTNT;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra v
ăn bn QPPL (Bộ Tư Pháp);
- Thường trực
tỉnh y;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND
tỉnh:
- UBMTT
QVN tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh:
- Đại bi
u HĐND tỉnh khóa X;
- Sở, ban, ngành thuộc tnh;
- VP: T
nh y, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực
HĐND và UBND các huyện, TP;
- Trung tâm CNTT và Truyền thông;
- C
ng TTĐT tỉnh; Đài PT-TH tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định quản lý sử dụng phí thăm quan Vườn quốc gia Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định quản lý sử dụng phí thăm quan Vườn quốc gia Ninh Thuận
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành 13/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định quản lý sử dụng phí thăm quan Vườn quốc gia Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định quản lý sử dụng phí thăm quan Vườn quốc gia Ninh Thuận

  • 13/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực