Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án về sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án sắp xếp sáp nhập khu dân cư tỉnh Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư s 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn t chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điu của Thông tư s 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn t chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình s 2844/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đ án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với các nội dung chính như sau:

1. Sắp xếp, sáp nhập 711 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để thành lập 350 khu dân cư mới thuộc 118 đơn vị hành chính cấp xã (không bao gồm các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021), cụ thể:

a) Thành phố Việt Trì: Sắp xếp, sáp nhập 90 khu dân cư để thành lập 43 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 178 khu dân cư.

b) Thị xã Phú Thọ: Sắp xếp, sáp nhập 66 khu dân cư để thành lập 32 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 73 khu dân cư.

c) Huyện Thanh Ba: Sắp xếp, sáp nhập 58 khu dân cư để thành lập 25 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 223 khu dân cư.

d) Huyện Tân Sơn: Sắp xếp, sáp nhập 45 khu dân cư để thành lập 22 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 172 khu dân cư.

đ) Huyện Lâm Thao: Sắp xếp, sáp nhập 90 khu dân cư để thành lập 46 khu dân cư mới; S khu sau sp xếp, sáp nhập: 155 khu dân cư.

e) Huyện Thanh Thủy: Sắp xếp, sáp nhập 19 khu dân cư để thành lập 10 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 142 khu dân cư.

g) Huyện Phù Ninh: Sắp xếp, sáp nhập 10 khu dân cư để thành lập 05 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 194 khu dân cư.

h) Huyện Yên Lập: Sắp xếp, sáp nhập 76 khu dân cư để thành lập 39 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 186 khu dân cư.

i) Huyện Hạ Hòa: Sắp xếp, sáp nhập 87 khu dân cư để thành lập 43 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 250 khu dân cư.

k) Huyện Thanh Sơn: Sắp xếp, sáp nhập 44 khu dân cư để thành lập 22 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 263 khu dân cư.

l) Huyện Cẩm Khê: Sắp xếp, sáp nhập 42 khu dân cư để thành lập 21 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 284 khu dân cư.

m) Huyện Tam Nông: Sắp xếp, sáp nhập 07 khu dân cư để thành lập 04 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 169 khu dân cư.

n) Huyện Đoan Hùng: Sắp xếp, sáp nhập 77 khu dân cư để thành lập 38 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 237 khu dân cư.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập tổng số khu dân cư trong tỉnh là: 2.526 khu dân cư.

2. Tên gọi 350 khu dân cư mới sau sắp xếp, sáp nhập thuộc 118 đơn vị hành chính cấp xã theo Biểu của từng huyện, thành, thị từ số 01 đến số 13 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

2. Thường trực Hội đng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XVIII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
-
Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ pháp chế của Bộ Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ

-
TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- T
THĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh Phú Thọ;
- CVP, các PCVP;

- Lưu VT (ĐT180b)

CHỦ TỊCH
B
ùi Minh Châu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án sắp xếp sáp nhập khu dân cư tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án sắp xếp sáp nhập khu dân cư tỉnh Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành16/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án sắp xếp sáp nhập khu dân cư tỉnh Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án sắp xếp sáp nhập khu dân cư tỉnh Phú Thọ

            • 16/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực