Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về chế độ tiếp khách nước ngoài khách trong nước tỉnh Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI TỈNH KHÁNH HÒA VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 6280/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa (sau đây tên hội nghị, hội thảo quốc tế gọi tắt là hội nghị quốc tế).

2. Đối tượng áp dụng

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

Điều 2. Chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Khánh Hòa

1. Đối với đoàn khách do các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp đài thọ toàn bộ chi phí:

a) Các nội dung và mức chi: Chi đón, tiễn tại sân bay; tiêu chuẩn xe ô tô đưa, đón khách; tiêu chuẩn về thuê chỗ ở; tiêu chuẩn ăn hàng ngày; tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc; chi dịch thuật; chi văn hóa, văn nghệ; chi đưa đoàn khách nước ngoài đi công tác địa phương và cơ sở; chi đưa khách đi tham quan; chi tiếp khách trong trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị; thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp quyết định mức chi nhưng không vượt quá mức chi tối đa theo quy định tại Chương II Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018.

b) Tổ chức chiêu đãi:

- Đối với khách đặc biệt, hạng A, hạng B, hạng C: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018;

- Đối với khách quốc tế khác: Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp được chi mời một bữa cơm thân mật (đã bao gồm tiền đồ uống, khuyến khích sử dụng đồ uống sản xuất tại Việt Nam) theo mức 480.000 đồng/người.

c) Chi tặng phẩm:

- Đối với khách đặc biệt, hạng A, hạng B: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018;

- Đối với khách hạng C và khách quốc tế khác: Thực hiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi tặng phẩm cho Trưởng đoàn khách hạng C là 400.000 đồng/người và các đại biểu khác là 300.000 đồng/người.

2. Đối với các đoàn khách tự túc ăn, ở các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp chi các khoản đón tiếp đối ngoại khác.

- Đối với khách đặc biệt: Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong chương trình, đề án đón đoàn;

- Đối với khách hạng A, hạng B, hạng C: Cơ quan, đơn vị chủ trì đón tiếp đoàn được chi đón tiếp tại sân bay, chi phương tiện đi lại trong thời gian đoàn làm việc tại Khánh Hòa, chi tiếp xã giao các buổi làm việc; chi dịch thuật, chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm, chi chiêu đãi hoặc chi mời cơm thân mật: Tiêu chuẩn chi đón tiếp và mức chi theo từng hạng khách như quy định tại khoản 1 Điều này;

- Chi đón tiếp khách đi thăm, làm việc tại các địa phương hoặc cơ sở, đi làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị được thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều này;

- Đối với khách mời quốc tế khác: Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp được chi mời một bữa cơm thân mật (đã bao gồm tiền đồ uống, khuyến khích sử dụng đồ uống sản xuất tại Việt Nam) theo mức 480.000 đồng/người.

3. Đối với đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Khánh Hòa do khách tự túc mọi chi phí.

Cơ quan, đơn vị có đoàn đến làm việc chỉ được chi để tiếp xã giao các buổi đoàn đến làm việc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Chế độ chi hội nghị quốc tế tổ chức tại Khánh Hòa

1. Hội nghị quốc tế tổ chức tại Khánh Hòa do cơ quan, đơn vị của tỉnh chủ trì đài thọ toàn bộ chi phí.

- Nội dung chi và mức chi gồm chi đón, tiễn khách tại sân bay; tiêu chuẩn xe ô tô đưa, đón khách; tiêu chuẩn về thuê chỗ ở; tiêu chuẩn ăn hàng ngày; tổ chức chiêu đãi; tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc; chi dịch thuật; chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm; chi đưa đoàn khách nước ngoài đi công tác địa phương và cơ sở; chi đưa khách đi tham quan; chi tiếp khách trong trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị mức chi theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị quyết này;

- Chi giải khát giữa giờ (áp dụng cho cả đại biểu và phiên dịch phía tỉnh): mức chi theo tiêu chuẩn tiếp xã giao được quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị quyết này;

- Chế độ đối với cán bộ của cơ quan, đơn vị tham gia đón, tiếp khách quốc tế, phục vụ các hội nghị quốc tế, và các khoản chi khác trực tiếp phục vụ hội nghị được thực hiện theo mức tối đa không quá mức chi quy định tại khoản 3, 4 Điều 26 Chương V Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018.

2. Hội nghị quốc tế tổ chức tại Khánh Hòa do phía tỉnh và phía nước ngoài phối hợp tổ chức

- Đối với hội nghị này, khi xây dựng dự toán cần làm rõ những nội dung thuộc trách nhiệm của phía nước ngoài chi, những nội dung thuộc trách nhiệm phía tỉnh chi để tránh chi trùng;

- Đối với những nội dung chi thuộc trách nhiệm của phía tỉnh thì cần căn cứ vào chế độ chi tiêu hiện hành và các mức chi được quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị quyết này để thực hiện.

3. Hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh do phía nước ngoài đài thọ toàn bộ chi phí.

Cơ quan, đơn vị phối hợp với các tổ chức quốc tế để tổ chức hội nghị không được sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập; các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí để thanh toán chi phí của các hội nghị quốc tế này.

Điều 4. Chế độ chi tiếp khách trong nước

1. Chi giải khát, mức chi: 30.000 đồng/người/nửa ngày.

2. Chi mời cơm.

a) Đối tượng khách được mời cơm:

- Đoàn lão thành cách mạng; đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đoàn khách cơ sở là đồng bào người dân tộc thiểu số; đoàn khách là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Các đoàn khách khác, xét thấy cần thiết thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mời cơm theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

b) Mức chi mời cơm:

- Khách của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh mức chi 300.000 đồng/người (đã bao gồm đồ uống);

- Khách đến làm việc với lãnh đạo cấp sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh; khách của Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy; khách của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; khách đến làm việc với lãnh đạo đoàn thể thuộc huyện, thị xã, thành phố, mức chi 250.000 đồng/người (đã bao gồm đồ uống);

- Khách đến làm việc với lãnh đạo xã, phường, thị trấn, mức chi 200.000 đồng/người (đã bao gồm đồ uống).

Điều 5. Các quy định khác liên quan đến chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi hội nghị quốc tế, chế độ chi tiếp khách trong nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường hợp các nội dung chi dẫn chiếu tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định thì các cơ quan, đơn vị áp dụng mức chi được quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh Khánh Hòa tổ chức và chi tiếp khách trong nước.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP. HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu: VT, Khánh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về chế độ tiếp khách nước ngoài khách trong nước tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về chế độ tiếp khách nước ngoài khách trong nước tỉnh Khánh Hòa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Tấn Tuân
       Ngày ban hành09/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về chế độ tiếp khách nước ngoài khách trong nước tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về chế độ tiếp khách nước ngoài khách trong nước tỉnh Khánh Hòa

           • 09/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực