Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/NQ-ND

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân ph;

Căn cứ Thông tư liên tịch s02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ: Công an - Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với lực lượng Bo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lk; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, như sau:

1. Mức phụ cấp

a) Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 0,8 x mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 0,7 x mức lương cơ sở/người/tháng.

c) Tổ trưởng tBảo vệ dân phố: 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng.

d) Tổ phó tổ Bảo vệ dân phố: 0,4 x mức lương cơ sở/người/tháng.

e) Tviên tổ Bảo vệ dân phố: 0,3 x mức lương cơ sở/người/tháng.

2. Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp sẽ được hưởng theo chức danh cao nhất.

3. Kinh phí chi trả phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố được chi từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn đóng góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa IX, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Công an; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp-Cục Kiểm tra Văn bản QP
PL;
- Thường trực
tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an t
nh; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Tư pháp;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- TT.HĐND, UBND các phường, thị trấn (UBND cấp huyện sao gửi);
- Báo Đ
k Lắk, Đài PTTH tnh,
- Công báo tỉnh,
Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố Đắk Lắk
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýY Biêr Niê
       Ngày ban hành10/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố Đắk Lắk

          • 10/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực