Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND điều chỉnh hủy bỏ Danh mục dự án thu hồi đất Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2023/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 07 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, HỦY BỎ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ CHÍN (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 01/20177NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, hủy bỏ công trình, dự án trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, hủy bỏ một số công trình, dự án trong Danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thông tin 02 Dự án

a) Đối với Dự án xuất tuyến 4 mạch đường dây 110Kv trạm 220Kv Năm Căn: Thống nhất điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án từ “Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn; xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển” thành “xã Lâm Hải, huyện Năm Căn; xã Tân Ân Tây và xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển”;

b) Đối với Dự án “Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau (quy mô 1.200 giường) và xây dựng các Trung tâm thuộc lĩnh vực y tế”: Thống nhất điều chỉnh thành “Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh”, với diện tích đất là 12,15 ha, tổng mức tiền dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng là 61.358.729.662 đồng, do Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau làm Chủ đầu tư.

Thống nhất bổ sung, cập nhật phần diện tích 1,57 ha còn lại vào Dự án xây dựng hạ tầng chung các công trình lĩnh vực Y tế tại thành phố Cà Mau theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần sau.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục I).

2. Hủy bỏ 08 công trình, dự án, với tổng diện tích thu hồi đất 171,64 ha.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục II),

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề) thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 4 năm 2023./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL):
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng Công báo);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

PHỤ LỤC I

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích thu hồi đất (ha)

Tổng mức vốn dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng

Lý do điều chỉnh thông tin

Số Nghị quyết đã ban hành

Ghi chú

Tổng mức vốn (đồng)

Nguồn vốn

1

Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV trạm 220kV Năm Căn

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

xã Lâm Hải, huyện Năm Căn; xã Tân Ân Tây và xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển

1,60

Vốn doanh nghiệp ứng trước chi bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định

Điều chỉnh thông tin dự án từ “Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn; xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển” thành “xã Lâm Hải, huyện Năm Căn; xã Tân Ân Tây và xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển”.

Do Chủ đầu tư xin điều chỉnh hướng tuyến thực hiện so với lúc đăng ký dự án vào Danh mục dự án thu hồi đất. Việc điều chỉnh hướng tuyến thực hiện dự án là phù hợp và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại Công văn 5353/UBND-KT ngày 08/9/2020.

Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 và các dự án bị hủy bỏ

Đã lập hồ sơ để phục vụ ban hành Thông báo thu hồi đất và Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm điểm (thể hiện tại Công văn số 406/PCCM-ĐT ngày 22/02/2023 của Công ty Điện lực Cà Mau)

2

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh

Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau

Phường 6 và phường 7, thành phố Cà Mau

12,15

61.358.729.662

Ngân sách Trung ương hỗ trợ lĩnh vực y tế giai đoạn 2021-2025, ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn hợp pháp khác

Nguyên nhân: Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau (quy mô 1.200 giường) và xây dựng các Trung tâm thuộc lĩnh vực y tế được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020, với quy mô 13,73 ha, tổng mức vốn dự kiến bồi thường giải phóng mặt bằng 52.719.952.000 đồng và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, ngày 16/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND , với tên Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh, với quy mô 12,15 ha, tổng mức tiền dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng 61.358.729.662 đồng, do Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư: đối với phần diện tích còn lại 1,57ha thuộc khu đất xây dựng các Trung tâm thuộc lĩnh vực y tế chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, do đó, dự án có nhiều nội dung thay đổi so với dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết nêu trên. Vì vậy, để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan, triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh thông tin dự án nêu trên.

Riêng đối với phần diện tích 1.57ha thuộc khu đất xây dựng các Trung tâm thuộc lĩnh vực y tế, ngày 28/3/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2081/UBND-NNTN thống nhất chủ trương bổ sung, cập nhật vào Dự án xây dựng hạ tầng chung các công trình lĩnh vực Y tế thành phố Cà Mau; đồng thời, thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh thông tin Dự án xây dựng hạ tầng chung các công trình lĩnh vực Y tế thành phố Cà Mau tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 tỉnh Cà Mau

TỔNG

13,75

PHỤ LỤC II

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN HỦY BỎ TRONG DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích thu hồi đất (ha)

Lý do hủy bỏ công trình, dự án

Số Nghị quyết đã ban hành

Ghi chú

1

Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng tỉnh

Phường 8, thành phố Cà Mau

0,65

Quá 03 năm nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ

2

Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối khu phi thuế quan với khu thương mại dịch vụ dân cư khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Huyện Năm Căn

12,50

Chưa được Trung ương bố trí vốn để thực hiện

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ

3

Khu nông nghiệp ứng dụng cao về thủy sản tại Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh mời gọi đầu tư

Huyện Năm Căn

100,00

Chưa có Nhà đầu tư thực hiện

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ

4

Dự án khu nhà ở mật độ cao Khóm 10, thị trấn Sông Đốc

Mời gọi đầu tư

Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

8,72

Dự án có trong Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018, nhưng do vướng thủ tục đấu thầu nên đến ngày 05/7/2021, UBND tỉnh mới ký hợp đồng thực hiện dự án với Công ty Cổ phần Tập đoàn TPM tại Hợp đồng số 02/2021/HĐDA. Do đã quá 03 năm và dự án có thay đổi quy mô (từ 8,72ha lên 10,23ha), tên dự án (từ Dự án khu nhà ở mật độ cao Khóm 10, thị trấn Sông Đốc thành Dự án khu dân cư mật độ cao Khóm 10, thị trấn Sông Đốc), dự án đã được bổ sung vào Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết cá biệt) để triển khai thực hiện. Nay đề xuất hủy bỏ dự án này để việc triển khai thực hiện dự án phù hợp quy định.

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ

5

Nghĩa trang nhân dân huyện Trần Văn Thời

Mời gọi đầu tư

Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời

10,00

Do dự án đã đăng ký quá 3 năm chưa mời gọi được nhà đầu tư thực hiện

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ

6

Mở rộng Nhà thờ Tắc Vân

Họ đạo Tắc Vân

Xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau

0,36

Quá 03 năm nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ

7

Dự án xây dựng mới lộ giao thông tuyến kênh Cây Bưởi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến kinh xáng Cà Mau - Bạc Liêu)

UBND phường 6

Phường 6, thành phố Cà Mau

0,05

Do Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau điều chỉnh quy hoạch chi tiết nên không thực hiện dự án này

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 02/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau

8

Dự án Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc

Sở Xây dựng làm bên mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư

Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

39,36

Dự án này có trong Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, để mời gọi đầu tư. Do dự án chỉ có 01 nhà đầu tư tham gia nên ngày 05/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1725/QĐ-UBND. Do đã quá 03 năm và dự án có thay đổi tên (từ Dự án Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc thành Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đô thị biển Sông Đốc); dự án đã được bổ sung vào Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết cá biệt) để triển khai thực hiện. Nay đề xuất hủy bỏ dự án này để việc triển khai thực hiện dự án phù hợp quy định

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau

TỔNG

171,64

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2023/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2023/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2023/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND điều chỉnh hủy bỏ Danh mục dự án thu hồi đất Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND điều chỉnh hủy bỏ Danh mục dự án thu hồi đất Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2023/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành07/04/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND điều chỉnh hủy bỏ Danh mục dự án thu hồi đất Cà Mau

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND điều chỉnh hủy bỏ Danh mục dự án thu hồi đất Cà Mau

              • 07/04/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực