Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2015 bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng kèm theo Nghị Quyết 38/NQ-HĐND năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2015 bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Đăk Nông, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG NĂM 2015 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 38/NQ-HĐND NGÀY 18/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Nông;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2559/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2015.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa II, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,
UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các Ban Đảng, Trường Chính trị tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện
tử; Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Website HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ, HSKH (Bảo)

CHỦ TỊCH
Điểu K'ré

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)

STT

Tên công trình

Địa điểm xây dựng

Nhu cầu sử dụng đất

Khái toán kinh phí BTGPMB (đồng)

Nguồn vốn

Ghi chú

I

Thị xã Gia Nghĩa

 

8.06

15,600,000,000

 

 

1

Xây dựng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 và trạm biến áp 110/22kV

Thị xã Gia Nghĩa

0.16

600.000.000

Vốn doanh nghiệp ngành điện

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

2

Hạ tầng công viên Hồ Thiên Nga

Phường Nghĩa Thành

5.00

10.000.000.000

Vốn ngân sách Trung ương

Theo Điểm c, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

3

Đường vành đai 2: Từ Trạm y tế phường Nghĩa Đức đến đường Lê Hồng Phong

Phường Nghĩa Phú, xã Đắk R'Moan

2.90

5.000.000.000

Vốn ngân sách tỉnh

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

II

Huyện Đắk Mil

 

7.15

14.500.000.000

 

 

1

Dự án mở rộng Quốc lộ 14 - Đường Hồ Chí Minh: Hành lang đường bộ và hạ lưu cống xả

Huyện Đắk Mil

7.15

14.500.000.000

Vốn BOT và BT (Đường HCM QL14)

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

III

Huyện Đắk R'lấp

 

28.21

24.005.000.000

 

 

1

Đường điện 22kV đấu nối nhà máy thủy điện Đasiat đến trạm 110 kv Đắk Nông.

Xã Nhân Cơ

0.01

5.000.000

Vốn doanh nghiệp

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

2

Dự án xây dựng chợ Đắk Sin

Xã Đắk Sin

0.20

2.000.000.000

Vốn doanh nghiệp kêu gọi đầu tư

Theo Điểm c, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

3

Dự án tái định cư xã Nhân Cơ

Xã Nhân Cơ

13.00

10.000.000.000

Vốn ngân sách huyện

Theo Điểm c, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

4

Xây dựng nhà máy Module điện mặt trời Đắk Nông - tỉnh Đắk Nông

Xã Đắk Ru

15.00

12.000.000.000

Vốn doanh nghiệp kêu gọi đầu tư

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

IV

Huyện Tuy Đức

 

18.71

1.290.000.000

 

 

1

Công trình Đập Đắk Huýt 4

Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

0.4485

200.000.000

Vốn ngân sách Trung ương

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

2

Công trình Đập Bon Bu Prăng 2

Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

14.0118

1.000.000.000

Vốn ngân sách Trung ương

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

3

Công trình đường vành đai Bon Bu Răng 2

Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

3.48533

57.00.000

Vốn ngân sách Trung ương

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

4

Công trình giao thông Bon Bu Prăng 2 đi trung tâm xã Quảng Trực

Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

0.7616

33.000.000

Vốn ngân sách Trung ương

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013

(Ghi chú: Diện tích vị trí các dự án trong danh mục các dự án cần thu hồi đất có thể thay đổi khi triển khai đo đạc ngoài thực địa)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2015 bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Đắk Nông


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2015 bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Đắk Nông
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýĐiểu K'ré
       Ngày ban hành22/07/2015
       Ngày hiệu lực22/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2015 bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2015 bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Đắk Nông

           • 22/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực