Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2015 thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2015 thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ 2020 2030


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định s 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ v phát trin và qun lý nhà xã hi;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và các Quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan của thành phố Cần Thơ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số 276/BC-HĐND-KTNS ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chính như sau:

1. Quan điểm

a) Tuân thủ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; phù hợp với quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan của thành phố Cần Thơ.

b) Phát triển nhà ở đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhà ở cho mọi đối tượng; phù hợp hiện trạng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; khai thác hiệu quả hạ tầng đô thị - nông thôn, điều kiện tự nhiên, môi trường cảnh quan; phù hợp với phong tục tập quán và thích ứng với biến đổi khí hậu.

c) Phát triển nhà ở trên cơ sở phân bố dân cư hợp lý; ưu tiên cải thiện nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, tái định cư; xây dựng các khu ở đồng bộ, văn minh, hiện đại, an toàn; khai thác hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội.

2. Mục tiêu tổng quát

a) Đến năm 2020: Cơ bản đáp ứng nhà ở cho mọi đối tượng; hoàn thành việc xóa nhà ở đơn sơ.

b) Đến năm 2030: Cải thiện, nâng cao chất lượng nhà ở, môi trường sống; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố trong toàn thành phố.

3. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn đến năm 2020

- Diện tích sàn bình quân/người toàn thành phố đạt khoảng 25,5 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị khoảng 29 m2 sàn/người, khu vực nông thôn khoảng 22 m2 sàn/người.

- Đáp ứng cơ bản nhà ở cho mọi đối tượng. Nâng tỷ lệ nhà kiên cố trong khu vực đô thị tối thiểu đạt 75%; không còn nhà đơn sơ.

- Diện tích sàn tăng thêm của toàn thành phố khoảng 12,8 triệu m2, với khoảng 139.130 căn, đáp ứng cho nhu cầu và đảm bảo tiêu chí 25,5 m2 sàn/người.

- Ưu tiên phát triển nhà ở cho các nhóm đối tượng xã hội, nhà ở thu nhập thấp; khuyến khích xây dựng nhà ở dạng chung cư tại các đô thị; phát triển quỹ đất, nhà ở phục vụ nhu cầu tái định cư cho các dự án phát triển đô thị.

- Gắn kết phát triển nhà ở nông thôn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

b) Giai đoạn năm 2020 đến năm 2030

- Phấn đấu tăng diện tích sàn bình quân/người toàn thành phố đạt 30 m2 sàn/người. Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố trong toàn thành phố.

- Tỷ lệ căn hộ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt tối thiểu 60%.

- Ưu tiên nâng cao chất lượng nhà ở; cải thiện môi trường sống, hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội phục vụ dân cư; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục, cảnh quan và phát triển bền vững.

4. Quỹ đất và nguồn vốn giai đoạn đến năm 2020

a) Quỹ đất

Quỹ đất phát triển nhà ở tập trung và phi tập trung khoảng 1.200 ha. Trong đó quỹ đất phát triển mới để đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung khoảng 1.000 ha; quỹ đất phát triển nhà ở riêng lẻ khoảng 200 ha.

b) Nguồn vốn

Nguồn vốn đầu tư phát triển dự kiến khoảng 57.371,54 tỷ đồng. Trong đó:

- Ngân sách nhà nước đầu tư nhà ở công vụ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các nhóm đối tượng chính sách và đầu tư gián tiếp để phát triển nhà ở thông qua các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố chiếm 1,00%.

- Nguồn vốn đầu tư của các tổ chức doanh nghiệp bất động sản phát triển các khu đô thị, khu dân cư tập trung, chiếm 41,78%.

- Nguồn vốn đầu tư của các cá nhân, hộ gia đình xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, chiếm 57,22%.

5. Các giải pháp trọng tâm thực hiện giai đoạn đến năm 2020

a) Hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển nhà ở; cải cách hành chính, môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh bất động sản; khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở theo dự án.

b) Tăng cường công tác lập, quản lý và thực hiện theo quy hoạch; khai thác hiệu quả quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; điều tiết và phân bố dân cư hợp lý. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, đầu tư phát triển nhà ở; kiên quyết xử lý các vi phạm.

c) Tập trung thực hiện hoàn thành các Chương trình nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng, khu dân cư vượt lũ. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên.

d) Sử dụng hiệu quả và cân đối ngân sách Trung ương, địa phương để triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với phát triển các dự án nhà ở. Chủ động tiếp cận và thu hút tối đa các nguồn lực tài chính trong nước và nước ngoài, vốn ODA và các hình thức huy động vốn hợp pháp khác cho phát triển.

đ) Thành lập Quỹ phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố rà soát các cơ chế tài chính đảm bảo phù hợp quy định và điều kiện thực tế địa phương, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện theo quy định trên cơ sở phải đánh giá lại thực trạng nhu cầu đảm bảo chính xác. Định kỳ báo cáo kết quả tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2015 thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ 2020 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2015 thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ 2020 2030
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Văn Hiểu
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực10/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2015 thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ 2020 2030

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2015 thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ 2020 2030

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực