Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2018 về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quản lý

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2018 dự án nhóm B và C sử dụng nguồn vốn đầu tư công Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÓM B VÀ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 125/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra số 25/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 07 dự án sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, gồm 04 dự án nhóm B và 03 dự án trọng điểm nhóm C với tổng mức đầu tư 806.667 triệu đồng, gồm:

1. Các dự án nhóm B:

- Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 874.

- Dự án đường tỉnh 873B (đoạn từ đường nội ô Tân Tây đến ngã tư Tân Phước - huyện Gò Công Đông).

- Dự án phòng, chống xói lở tại cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy.

- Dự án cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

2. Các dự án trọng điểm nhóm C:

- Dự án Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy (giai đoạn 2).

- Dự án mở rộng đường trung tâm xã Tân Thạnh huyện Tân Phú Đông (đường huyện 83C).

- Dự án cầu Kênh Xáng trên đường huyện 35.

(Đính kèm Danh mục dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C)

Để đảm bảo thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp gần nhất đối với các dự án cấp thiết, các dự án theo yêu cầu của bộ, ngành Trung ương cần phải có ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh phát sinh giữa 02 kỳ họp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

DANH MỤC

DỰ ÁN NHÓM B VÀ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C
(Kèm theo Nghị quyết s02/NQ-HĐNĐ ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên dự án

Chủ đu tư

Mục tiêu đu tư

Quy mô đầu tư

Nhóm dự án (B, C)

Tổng mức đu tư (triệu đồng)

Cơ cấu nguồn vn

Địa điểm thực hin

Thi gian thực hiện

Tiến độ thực hin

Ghi chú

 

Tng cng

 

 

 

 

806,667

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp mrộng Đưng tnh 874

BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang

Nâng cấp mở rộng tuyến đường nhằm đảm bảo nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyn hàng hóa, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bo an ninh quốc phòng, liên kết vùng

Đường dài 7.644m, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, kết cấu láng nhựa 2 lp. Xây dựng mới cầu Điềm Hy và cầu ấp Tân Hiệp với khổ cầu rộng 10m, kết cấu BTCT, tải trọng thiết kế HL93. Nối dài 03 cống qua đường và xây dựng cống lộ thiên dọc 02 bên đường tại các đim dân cư

B

175,932

Ngân sách tỉnh

Huyện Châu Thành - Thị xã Cai Lậy - Huyện Tân Phước

Giai đoạn 2019-2022

4 năm

 

2

Đường tnh 873B (Đoạn từ đường nội ô Tân Tây đến ngã tư Tân Phước)

BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tnh Tiền Giang

Nâng cấp mở rộng tuyến đường nhằm đảm bảo nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đm bo an ninh quốc phòng, liên kết vùng

Đường dài 4.758m, quy mô đường cp IV đồng bng: nền rộng 9m, mặt đường láng nhựa rộng 7m (riêng đối với đoạn trong khu vực dân cư th trn n Tây quy mô đường cấp III, nền rộng 12m, mặt bê tông nhựa nóng rộng 7m, có vỉa hè); phạm vi gii phóng mặt bằng theo quy mô đường cấp III. Xây dựng mới cu Tân Phước với khổ cầu rộng 10m, kết cấu BTCT, tải trọng thiết kế HL93. Xây dựng mới 02 cống qua đường, nối dài 03 cống qua đường và xây dựng cống lộ thiên dọc 02 bên đường tại các điểm đông dân cư. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường

B

99,674

Ngân sách tnh

Huyện Gò Công Đông

Giai đoạn 2019 - 2021

3 năm

 

3

Phòng, chống xói ltại cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy

BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Bảo vệ chống xói lở bờ sông nhằm đm bo ổn định đời sống dân cư, sản xuất, giao thông thủy bộ trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đa phương

Xây dựng kè bo vệ khu vực đầu cù lao Tân Phong có chiều dài 2.000m (nhánh trái dài 1.200m và nhánh phải dài 800m), kết cấu kè BTCT và các hạng mục phụ: bến lên xuống, lan can kè, vỉa hè, hệ thống thoát nước.

B

179,627

Ngân sách Nhà nước

Huyện Cai Lậy

Giai đoạn 2019 - 2023, phân kỳ thực hiện theo khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư. Phân chia dự án thành phần: Giai đoạn 2019 - 2020 ưu tiên chọn những đoạn kè sạt lnặng, bức xúc để lập riêng dự án đầu tư theo dự kiến cân đối vốn trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, phần còn lại sẽ tiếp tục lập dự án đầu tư theo khả năng huy động, cân đối vốn

5 năm

 

4

Ci tạo, mrộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

SY tế

Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện đạt quy mô khoảng 490 giường bệnh, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, giải quyết tình trạng quá ti trong việc cấp cứu, khám chữa bệnh và điều trị nội trú cho bệnh nhân

Phần sửa chữa, ci tạo: Khu hành chính và khoa hồi sức cấp cứu 01 trệt 01 lầu có diện tích sàn xây dựng 1.646,93 m2; Khối nhà số 3 có diện tích sàn xây dựng 264,11 m2; Khối nhà số 4 có diện tích sàn xây dựng 157,92 m2; Phòng mổ cũ, Phòng hậu phẫu cũ; Sửa chữa, cải tạo văn phòng khoa chẩn đoán hình ảnh khối nhà số 6 thành phòng đo loãng xương. Xây dựng mới Khu điều trị và hành chính 01 tầng trệt và 06 tầng lầu, có diện tích sàn xây dựng 9.360 m2. Lắp đặt hệ thống oxy tường và trung tâm oxy hóa lỏng.

B

151,508

Ngân sách tỉnh

Thxã Cai Lậy

Giai đoạn 2019 - 2023

5 năm

 

5

Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy (giai đoạn 2)

BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tnh Tiền Giang

Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 cho trung tâm y tế nhằm hoàn thiện cơ sở vật cht, trang thiết bị y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận

Khoa lao trệt có diện tích xây dựng 158,62 m2, căn teen trt có diện tích xây dựng 213,31 m2, nhà giặt sấy trệt có diện tích xây dựng 88,04 m2, các hạng mục phụ, htầng; trang thiết bị y tế.

C

34,918

Ngân sách tỉnh

Huyện Cai Lậy

Giai đoạn 2019 - 2020

2 năm

 

6

Mrộng đường trung tâm xã Tân Thạnh huyện Tân Phú Đông (ĐH83C)

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông

Đầu tư nâng cấp mở rộng đoạn tuyến đường nhm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh quốc phòng

Đoạn tuyến đường nâng cấp mở rộng dài 7.651m (từ bến phà Bến Lở đến cuối ấp n Thành 2), quy mô nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, kết cấu láng nhựa 2 lớp; xây dựng mới 01 cống tròn ngang đường, kết cấu BTCT

C

59,678

Ngân sách tnh

Huyện Tân Phú Đông

Giai đoạn 2019-2021

3 năm

 

7

Cầu Kênh Xáng trên Đường huyện 35

BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tnh Tiền Giang

Xây dựng cầu nhằm đảm bo nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyn hàng hóa, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, liên kết vùng, đảm bảo an ninh quốc phòng

Cầu dài 237,8m, khổ cầu rộng 10m, ti trọng thiết kế HL93. Đường vào cầu quy mô đường cp IV đồng bng, mặt đường láng nhựa. Đường dân sinh hai bên đường vào cầu: Thiết kế các đường dân sinh kết nối các đường chạy dọc hai bờ Kênh Xáng - Long Đnh với Đường huyện 35 phục vụ nhu cầu lưu thông, đi lại của nhân dân

C

105,330

Ngân sách tỉnh

Huyện Châu Thành

Giai đoạn 2019 - 2021

3 năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2018
Ngày hiệu lực13/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2018 dự án nhóm B và C sử dụng nguồn vốn đầu tư công Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2018 dự án nhóm B và C sử dụng nguồn vốn đầu tư công Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành13/07/2018
        Ngày hiệu lực13/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2018 dự án nhóm B và C sử dụng nguồn vốn đầu tư công Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2018 dự án nhóm B và C sử dụng nguồn vốn đầu tư công Tiền Giang

            • 13/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực