Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 Quận Phú Nhuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 27 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THƯỜNG LỆ LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa IX đã tiến hành kỳ họp thường lệ lần thứ 8 từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2007. Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe:
- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2007.
- Báo cáo về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006 và kế hoạch sử dụng nguồn vượt thu ngân sách năm 2006; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2007. Tờ trình bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007.
- Báo cáo về tổng kết năm học 2006 - 2007 và kế hoạch tuyển sinh năm học 2007 - 2008.
Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo Hội đồng nhân dân, báo cáo giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân quận, báo cáo các ngành tư pháp quận và tham luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận về công tác xây dựng chính quyền;
Sau khi được các đại biểu tham gia góp ý và xem xét các kết quả của những nội dung đã được tiến hành tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với các báo cáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và của các ban, ngành về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2007.

Nhằm thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu của Hội đồng nhân dân quận đã đề ra trong năm 2007, cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Về Kinh tế:

 - Tổ chức công khai quy hoạch phát triển các ngành kinh tế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; xây dựng quy hoạch phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn quận từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

 - Hoàn thành tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trên địa bàn.

 - Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố thông qua phương án hợp tác kinh doanh tại Trung tâm Thương mại dịch vụ kết hợp với chợ truyền thống Rạch Miễu và xây dựng phương án định hướng liên kết, hợp tác giữa các Hợp tác xã nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và khai thác có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị.

 - Hoàn thành đề án cải tiến công tác hậu kiểm, kế hoạch cải cách hành chính thuế và xử lý nợ đọng thuế. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2007; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008.

2. Về xây dựng cơ bản và quản lý đô thị:

- Hoàn chỉnh đề án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phù hợp với quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020 trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức công khai ra dân.

- Lập kế hoạch triển khai các dự án cải tạo chỉnh trang khu dân cư tại phường 05, 09, 17 và dự án đầu tư xây dựng bãi đậu xe ngầm tại sân bóng đá Phú Nhuận. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của quận và nỗ lực hoàn thành các công trình sửa chữa trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

- Cùng các sở, ngành chức năng thành phố triển khai thực hiện chương trình nâng cấp đô thị giai đoạn 2 (trên địa bàn các phường 01, 03, 07, 08, 09, 12, 13) nhằm cải thiện bộ mặt đô thị và giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng trên địa bàn quận.

- Tổ chức khảo sát để định hướng đề án xây dựng chung cư cho đồng bào người Chăm. Tổ chức sơ kết công tác giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2007.

- Hoàn chỉnh quy trình chi tiết cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt để triển khai áp dụng đồng bộ. Hoàn tất việc di dời các ngôi mộ nằm xen kẽ trong địa bàn dân cư. Tập trung dứt điểm việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

3. Về văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế:

- Lập đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2006 - 2010. Tập trung tổ chức thực hiện tốt kế hoạch khai giảng năm học mới 2007 - 2008.

- Tổ chức công khai quy hoạch một số ngành nghề thương mại - dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và bổ sung quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010.

- Xây dựng đề án quy hoạch phát triển mạng lưới y tế đến năm 2010. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng điều trị của ngành y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục quản lý, giúp đỡ các đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Triển khai và đưa chính sách dân số gia đình trẻ em vào quy ước khu phố. Tổ chức hội nghị nhân dân bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu chiến lược Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010.

- Xây dựng chương trình quản lý và đào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2008 và định hướng đến năm 2010.

4. Về nội chính và quản lý Nhà nước:

- Hoàn chỉnh phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm và kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhân các ngày lễ lớn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phòng thủ năm 2007.

- Tổ chức Hội thao Quốc phòng cấp quận và chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia Hội thao Quốc phòng cấp thành phố năm 2007. Tập trung chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2008.

- Ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị phản ảnh của công dân và quy định xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận. Củng cố lực lượng báo cáo viên pháp luật cấp quận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và phổ biến pháp luật 6 tháng cuối năm 2007.

- Tập trung hơn nữa trong công tác cải cách hành chính. Đưa vào sử dụng cổng thông tin tích hợp của quận; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận bổ sung những ý kiến đóng góp của Hội nghị vào Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2007, đồng thời tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận cùng hai Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp kiểm tra, giám sát; đề xuất chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các ban ngành, đoàn thể hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Nghị quyết năm 2007 đạt kết quả cao nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Phú nhuận khóa IX kỳ họp thường lệ lần thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo15/08/2007
Số công báoSố 52
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 Quận Phú Nhuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 Quận Phú Nhuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thế Lưu
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo15/08/2007
        Số công báoSố 52
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 Quận Phú Nhuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 Quận Phú Nhuận

           • 27/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực