Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản đã được thay thế bởi Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng với nội dung chủ yếu như sau:

1. Xây dựng đề cương và soạn dự thảo:

a) Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/văn bản;

b) Cấp huyện: 1.000.000 đồng/văn bản;

c) Cấp xã: 500.000 đồng/văn bản.

2. Chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định, thẩm tra; góp ý vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không do Ủy ban nhân dân trình; góp ý của cơ quan tư pháp đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; góp ý kiến của công chức Tư pháp - Hộ tịch:

a) Đối với báo cáo thẩm định hoặc báo cáo thẩm tra:

- Cấp tỉnh: 150.000 đồng/báo cáo;

- Cấp huyện: 100.000 đồng/báo cáo.

b) Đối với báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý:

- Cấp tỉnh: 100.000 đồng/báo cáo;

- Cấp huyện: 80.000 đồng/báo cáo;

- Cấp xã: 50.000 đồng/báo cáo.

3. Chi cho cá nhân tham gia hội thảo phục vụ công tác lập dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định, thẩm tra dự thảo:

Các thành viên tham dự: mức chi 50.000 đồng/người/buổi.

4. Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

a) Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến được duyệt (về số phiếu và diện đối tượng điều tra, lấy ý kiến): 20.000 đồng/phiếu;

b) Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bảng tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo: mức chi tối đa 100.000 đồng/bảng tổng hợp

5. Tổng mức phân bổ kinh phí để thực hiện các nội dung chi và mức chi không được vượt quá mức quy định dưới đây:

a) Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân:

- Cấp tỉnh: không quá 4.000.000 đồng/văn bản;

- Cấp huyện: không quá 3.500.000 đồng/văn bản;

- Cấp xã: không quá 3.000.000 đồng/văn bản.

b) Đối với dự thảo chỉ thị của Ủy ban nhân dân:

- Cấp tỉnh: không quá 2.000.000 đồng/văn bản;

- Cấp huyện: không quá 1.500.000 đồng/văn bản;

- Cấp xã: không quá 1.000.000 đồng/văn bản.

6. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, mức phân bổ có thể cao hơn nhưng tối đa không quá các mức quy định sau:

- Cấp tỉnh: không quá 5.000.000 đồng/văn bản;

- Cấp huyện: không quá 4.500.000 đồng/văn bản;

- Cấp xã: không quá 4.000.000 đồng/văn bản.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết này và các quy định hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP. Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- ĐB Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh
 (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, LT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Lệ Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýPhan Lệ Hồng
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực07/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản