Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 6


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân quận, các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí các báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân quận. Nhất trí thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2008; nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận có ý kiến như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

Trong bối cảnh chung của cả nước, Thành phố, tình hình lạm phát, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật tư, nguyên liệu tăng và biến động liên tục, đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Thực hiện các chủ trương của Trung ương, Thành phố về tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả; Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2008, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt, vượt và tăng so với cùng kỳ năm trước: tổng doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt 51% kế hoạch, tăng 28,27% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 50,30% kế hoạch, tăng 11,60% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 67,60% kế hoạch, tăng 41,49% so với cùng kỳ, thu ngân sách địa phương ước đạt 52,90% kế hoạch, tăng 32,37% so với cùng kỳ, chi ngân sách địa phương ước đạt 53,73% kế hoạch, tăng 39,57% so với cùng kỳ; giới thiệu, giải quyết việc làm cho 6.128 lao động, đạt 61,28% kế hoạch; tổng thu thuế ước đạt 62,11% kế hoạch, tăng 64,08% so với cùng kỳ; Quận được Thành phố công nhận hoàn thành công tác phổ cập bậc trung học năm 2007; công tác chăm lo cho diện chính sách, người nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng...

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại như: tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng không cao do lạm phát tác động; công tác lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch chưa hoàn thành đúng kế hoạch; tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình chậm, nhất là các dự án xây dựng trường học, xây dựng chung cư phục vụ tái định cư do việc lập, trình, duyệt các dự án phải bổ sung, điều chỉnh, giá vật tư biến động...; số lượng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn tồn đọng nhiều; việc thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tuy có tập trung, nhưng chưa đạt yêu cầu, việc xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị còn hạn chế; công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ngành nghề “nhạy cảm” còn gặp nhiều khó khăn; tuy số vụ phạm pháp hình sự giảm 28 vụ - 18,92% so với cùng kỳ năm trước, đấu tranh khám phá án đạt 67,50%, nhưng tình hình trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, các loại án giết người, cướp giật tăng, đối tượng gây án là người địa phương chiếm tỷ lệ cao, số người sau thời gian cai nghiện, số người trốn trường, trung tâm cai nghiện ngày càng nhiều, việc quản lý giáo dục số người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng còn nhiều khó khăn...

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 11 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan quận cần tập trung các vấn đề sau:

1. Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, xử lý các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm niêm yết giá, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý... để góp phần bình ổn giá trên địa bàn.

2. Đảm bảo cân đối nguồn vốn đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách; đẩy nhanh việc thực hiện các dự án xây dựng trường học, xây dựng chung cư theo quy hoạch; tăng cường công tác giám sát đầu tư xây dựng của cộng đồng, chống thất thoát trong đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình.

3. Hoàn chỉnh đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị quận đến năm 2020; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 các khu dân cư liên phường; quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông dưới 12m và chỉ giới đường đỏ 14 phường (quy hoạch hẻm); quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4. Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở, các trường hợp chưa xác lập sở hữu nhà Nhà nước để giải quyết bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

5. Đẩy mạnh thực hiện 3 nội dung trọng tâm của chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”: về trật tự, an toàn giao thông; về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; về ý thức giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công cộng.

6. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2008 - 2009, tiếp tục thực hiện công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục; thực hiện tốt các chính sách xã hội, giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo; tăng cường công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và chữa trị các loại dịch bệnh, triển khai các biện pháp kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận.

7. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước; chống quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Kiện toàn tổ chức, bộ máy các phòng ban theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

8. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác trợ giúp pháp lý. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm, kế hoạch tiếp nhận người chấp hành tốt thời gian sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

9. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án trong hoạt động tố tụng; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự đảm bảo đúng luật định; đảm bảo hoạt động tư pháp thực hiện đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan hữu quan.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 61
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 6


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 6
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Thọ
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 61
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 6

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 6

           • 11/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực