Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản HĐND Hà Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản HĐND Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 15 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15

(Ngày 14/7 và 15/7/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 878/TTr-UBND ngày 02/5/2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 5.000.000 đồng/văn bản.

2. Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 3.000.000 đồng/văn bản.

3. Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã: 2.000.000 đồng/văn bản.

4. Xây dựng Chỉ thị của UBND tỉnh: 2.000.000 đồng/văn bản.

5. Xây dựng Chỉ thị của UBND cấp huyện: 1.000.000 đồng/văn bản.

6. Xây dựng Chỉ thị của UBND cấp xã: 500.000 đồng/văn bản.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Kinh phí chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói trên lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên đã được UBND tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư số 09/2007/TTLT-BTP-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

PHỤ LỤC I

CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND

1. Nghị quyết của HĐND tỉnh

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

400.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.500.000 đồng/văn bản

3

Soạn thảo báo cáo chỉnh lý, báo cáo thẩm định; góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND không do UBND tỉnh trình

100.000 đồng/báo cáo chỉnh lý hoặc báo cáo góp ý; 200.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác lập dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết; soan thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định

50.000 đồng/người/buổi

5

Chi công tác tổ chức lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến

- Công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình thu ý kiến góp ý

 

20.000 đồng/phiếu

100.000 đồng/bản tổng hợp

2. Nghị quyết của HĐND cấp huyện

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

200.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.000.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý của Phòng Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp huyện hoặc báo cáo chỉnh lý;

100.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ công tác: Soan thảo, chỉnh lý dự thảo;

40.000 đồng/người/buổi

5

Chi công tác tổ chức lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

15.000 đồng/phiếu

80.000 đồng/bản tổng hợp

3. Nghị quyết của HĐND cấp xã

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

100.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

800.000 đồng/văn bản

3

Soạn thảo báo cáo góp ý hoặc chỉnh lý của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

100.000 đồng/báo cáo chỉnh lý hoặc báo cáo góp ý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác soạn thảo, chỉnh lý dự thảo

30.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

50.000 đồng/bản tổng hợp

 

PHỤ LỤC II

CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND

1. Quyết định của UBND tỉnh

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

400.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.500.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định.

100.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; 200.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác lập dự kiến Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị; soan thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

50.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

20.000 đồng/phiếu

 

100.000 đồng/bản tổng hợp

2. Quyết định của UBND cấp huyện

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

300.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trưởng hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.200.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định

80.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; 150.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

40.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

15.000 đồng/phiếu

 

80.000 đồng/bản tổng hợp

3. Quyết định của UBND cấp xã

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

200.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

800.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý

50.000 đồng/báo cáo chỉnh lý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác soạn thảo, chỉnh lý dự thảo

30.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

 

50.000 đồng/bản tổng hợp

 

PHỤ LỤC III

CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈ THỊ CỦA UBND

1. Chỉ thị của UBND tỉnh

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

100.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

400.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định

50.000 đ/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; 100.000 đ/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soan thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

50.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

80.000 đồng/bản tổng hợp

2. Chỉ thị của UBND cấp huyện

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

50.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

300.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định.

50.000 đ/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý;

50.000 đ/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

40.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

60.000 đồng/bản tổng hợp

3. Chỉ thị của UBND cấp xã

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

30.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

150.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý

40.000 đồng/báo cáo chỉnh lý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo

30.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

 

40.000 đồng/bản tổng hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2009
Ngày hiệu lực01/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản HĐND Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản HĐND Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýĐinh Văn Cương
        Ngày ban hành15/07/2009
        Ngày hiệu lực01/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản HĐND Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản HĐND Hà Nam