Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bà Rịa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước; Báo cáo thẩm tra số 120/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước như Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với những nội dung chính như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung 6 tháng cuối năm 2013 là 433,954 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho dự án đóng mới tàu khách tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo: 50 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách địa phương 383,954 tỷ đồng.

2. Về phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung trong 6 tháng cuối năm 2013 với nguồn vốn bổ sung thêm 433,954 tỷ đồng như sau:

a) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng: phân bổ cho dự án đóng mới tàu khách tuyến Vũng Tàu-Côn Đảo để khởi công mới trong 6 tháng cuối năm 2013.

b) Vốn ngân sách địa phương 383,954 tỷ đồng:

- Bổ sung 240,754 tỷ đồng cho 24 dự án tỉnh quản lý, trong đó có 13 dự án đã hoàn thành các năm trước và 11 dự án chuyển tiếp trong kế hoạch đầu năm 2013.

- Bố trí 110 tỷ đồng để bổ sung danh mục khởi công mới 6 dự án.

- Bổ sung danh mục 29 dự án cần thiết phải chuẩn bị thủ tục để xem xét đầu tư trong các năm tiếp theo, tổng vốn bố trí 1,2 tỷ đồng.

- Bổ sung cho ngân sách cấp huyện 32,0 tỷ đồng

(Có danh mục chi tiết dự án đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản có trách nhiệm xem xét điều chuyển vốn giữa các dự án trong phạm vi tổng nguồn vốn và danh mục dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để bảo đảm tiến độ thực hiện và hiệu quả của các dự án.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình

 

DANH MỤC

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Stt

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Giá trị công trình

Bổ sung KH 2013

Ghi chú

 

Tổng số

 

 

383,954

 

A

Bổ sung vốn các dự án tỉnh quản lý

 

 

240,754

 

 

Dự án đã hoàn thành

 

 

70,566

 

1

Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

824

Thu hồi tạm ứng

2

Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 56 đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

11,258

Thu hồi tạm ứng

3

Trường Trung học Cơ sở Mỹ Xuân (cơ sở 2)

 

 

2,580

Thu hồi tạm ứng

4

Trường Trung học Cơ sở Tân Hòa

 

 

1,250

Thu hồi tạm ứng

5

Sửa chữa trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Vũng Tàu

 

 

3,000

Thu hồi tạm ứng

6

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc (hạng mục nhà đại thể)

 

 

500

Thu hồi tạm ứng

7

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Bèo huyện Đất Đỏ

 

 

5,000

Thu hồi tạm ứng

8

Trụ sở Đội quản Lý thị trường số 9 (Đất đỏ)

 

 

404

Thu hồi tạm ứng

9

Đường quy hoạch 81

 

 

14,069

Thu hồi tạm ứng

10

Đường vành đai khu tái định cư Bến Đình

 

 

8,260

Thu hồi tạm ứng

11

Đường quy hoạch P-Phú Mỹ - Tân Thành

 

 

14,716

Thu hồi tạm ứng

12

Đường quy hoạch 11 khu đô thị Phú Mỹ

 

 

3,843

Thu hồi tạm ứng

13

Đường quy hoạch 12 khu đô thị Phú Mỹ

 

 

4,862

Thu hồi tạm ứng

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

170,188

 

14

Trường Tiểu học bán trú Long Hải

 

 

6,800

Thu hồi tạm ứng

15

Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Tỉnh-Phước Hưng

 

 

15,000

Thu hồi tạm ứng

16

Trung tâm hành chính huyện Long Điền (giai đoạn 1: giải phóng mặt bằng, san nền và bờ kè)

 

 

42,903

Thu hồi tạm ứng

17

Trường Tiểu học bán trú Long Hương

 

 

2,000

Thu hồi tạm ứng

18

Khu bán trú và 12 phòng học Trường Tiểu học Kim Dinh

 

 

3,000

Thu hồi tạm ứng

19

Đường quy hoạch số 25 thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức

 

 

19,361

Thu hồi tạm ứng

20

Xây dựng trụ Sở Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tại Bà Rịa (dự án san nền và kè bao)

 

 

1,900

Thu hồi tạm ứng

21

Đường Phước Hải-Đất Đỏ

 

 

24,224

Thu hồi tạm ứng

22

Trung tâm Văn hóa huyện Đất Đỏ

 

 

10,000

Thu hồi tạm ứng

23

Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 52 đoạn qua trung tâm xã Long Tân huyện Đất Đỏ

 

 

5,000

Thu hồi tạm ứng

24

Mở rộng khu tái định cư Đông Quốc lộ 56 thị xã Bà Rịa

 

 

40,000

Chi BTGPMB

B

Bổ sung danh mục dự án khởi công mới năm 2013

 

1,058,556

110,000

 

1

Trang thiết bị y tế bệnh viện Bà Rịa

Sở Y tế

637,277

50,000

 

2

Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo

Sở Y tế

45,871

5,000

 

3

Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Tân Thành và thành phố Bà Rịa

TTNSH&VSMT

87,739

15,000

 

4

Nhà máy cấp nước Sông Ray

TTNSH&VSMT

181,860

20,000

 

5

Tuyến cống thoát nước mưa T4 khu công nghiệp Phú Mỹ 1

Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1

63,976

10,000

 

6

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Đức

UBND H.Châu đức

41,833

10,000

 

C

Bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2013

 

1,915,000

1,200

 

I

Các dự án theo Nghị quyết của Tỉnh ủy

 

1,259,000

 

 

1

Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Trung tâm mắt, Trung tâm y tế dự phòng và Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa

Sở Y tế

15,000

20

Mục tiêu thu gom và xử lý 100% chất thải y tế theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần V

2

Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế thành phố Vũng tàu

Sở Y tế

8,000

10

3

Thay thế đường ống sắt tráng kẽm vào các hộ tiêu thụ và cấp nước sạch cho 62 trường học trên địa bàn tỉnh

TTNSH&VSMT

30,000

30

Mục tiêu đến 2015 số hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99% theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần V

4

Mở rộng mạng cấp nước 3 xã Sông Xoài, Tóc Tiên, Hắc Dịch

TTNSH&VSMT

25,000

20

5

Trường Mầm non phường 4 thành phố Vũng Tàu (tại trụ sở cũ của sở Công thương số 213 Ba Cu)

UBND thành phố Vũng Tàu

35,000

40

Mục tiêu đến 2015 toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuồi theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần V

6

Trường Mầm non Sao Kim thành phố Vũng Tàu (tại trụ sở cũ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy số 28 Lý Thường Kiệt)

UBND thành phố Vũng Tàu

40,000

40

7

Trường mầm non Sao Biển thành phố Vũng Tàu (tại trụ sở cũ của Công an tỉnh số 385 Trương Công Định)

UBND TP Vũng tàu

35,000

40

8

Trường Mầm non Xuân Sơn

UBND H.Châu đức

45,000

40

9

Trường Mẫu giáo Tam Phước huyện Long Điền

UBND H.Long điền

25,000

20

10

Trường Tiểu học Bàu Chinh xã Bàu Chinh

UBND H.Châu đức

50,000

40

Mục tiêu đến 2015 có 100% xã phường có trường tiểu học theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần V

11

Trạm y tế các xã Bình Trung, Suối Nghệ, Bình Ba huyện Châu Đức

UBND H.Châu đức

30,000

30

Mục tiêu xây dựng các trạm y tế cấp xã theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần V

12

Nạo vét kênh Bến Đình thành phố Vũng Tàu

UBND thành phố Vũng Tàu

300,000

100

Mục tiêu xây dựng hạ tầng đô thị và phát triển KT-XH TP Vũng Tàu theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần V và NQ số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy

13

Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh) thành phố Vũng Tàu

UBND thành phố Vũng Tàu

110,000

80

14

Tuyến mương thu gom nước mưa chân Núi Lớn thành phố Vũng Tàu

Cty Thoát nước và PT đô thị tỉnh BR-VT

10,000

20

15

Xây dựng nhà tang lễ thành phố Bà Rịa

UBND thành phố Bà Rịa

50,000

30

Mục tiêu đến năm 2015 thành phồ Bà Rịa trở thành đô thị loại 2 theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 5 và VB số 781-TB/TU ngày 16/4/2014 của Tỉnh ủy

16

Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu thành phố Bà Rịa

UBND thành phố Bà Rịa

80,000

50

17

Công viên rừng ngập mặn trước Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh

UBND thành phố Bà Rịa

50,000

50

18

Đường quy hoạch P khu đô thị mới Phú Mỹ

UBND H.Tân thành

289,000

80

Mục tiêu phát triển đô thị mới Phú Mỹ theo NQ Đãi hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V và NQ số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

19

Đường dây trung thế cấp điện cho khu công nghiệp Đá Bạc huyện Châu Đức

Sở Công thương

8,000

10

Đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào các khu du lịch và công nghiệp theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V

20

Hệ thống chiếu sáng đường ven biển Hồ Tràm - Bình Châu

Sở Công thương

14,000

20

21

Trạm bơm tại cống tiêu Phước Bửu

TT Quản lý khai thác công trình thủy lợi

10,000

10

II

Các dự án cấp bách khác

 

656,000

 

 

22

Công viên VHTT Bàu Trũng thành phố Vũng Tàu

UBND thành phố Vũng Tàu

300,000

120

Lập dự án để thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp thực hiện quy hoạch khu Bàu Trũng, NS xem xét hỗ trợ đầu tư các hạng mục hạ tầng ngoài hàng rào

23

Bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân phải di chuyển ra khỏi vùng cấm quy hoạch Trường bắn TB3

UBND H.Xuyên mộc

150,000

100

VB số 3583/UBND-VP ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

24

Sửa chữa Trung tâm giáo dục lao động dạy nghề Xuyên Mộc

Sở LĐ-TBXH

20,000

20

Dạy nghề cho các đối tượng hậu cai nghiện ma túy

25

Sửa chữa lớn Tỉnh lộ 44A

Sở GTVT

70,000

50

Bảo đản an toàn giao thông

26

Đầu tư trang thiết bị dạy học Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015

Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

27,000

30

VB số 4036/UBND-VP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

27

Dự án tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

36,000

30

Đầu tư cho khoa học công nghệ mỗi năm 2% tổng chi ngân sách theo NQ của Quốc hội

28

Xây dựng mới các trạm kiểm soát biên phòng Phước Tỉnh, Long Hải, trạm quan sát phòng không Bến Đá và sửa chữa các đồn biên phòng: Long Sơn, Chí Linh; trạm kiểm soát biên phòng: cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Bến Đá, Bình Châu, Bến Khỉ; Đội công tác biên phòng: Hải Đăng, Bãi Sau, Hồ Cốc

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

28,000

50

Hỗ trợ cho ANQD

29

Doanh trại Đại đội công binh 46 tại xã Phước Hội huyện Đất Đỏ

BCHQS tỉnh

25,000

20

Hỗ trợ cho ANQD

D

Bổ sung vốn cho ngân sách cấp huyện

 

 

32,000

 

1

Hỗ trợ ngân sách huyện Châu Đức đầu tư cải tạo sửa chữa đường Trần Hưng Đạo thị trấn Ngãi Giao

 

 

10,000

 

2

Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tân Thành

 

 

7,000

 

3

Hỗ trợ ngân sách huyện Đất Đỏ thực hiện di dời khu mộ dọc đường quy hoạch số 2 thị trấn Phước Hải

 

 

15,000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2013
Ngày hiệu lực28/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bà Rịa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Thanh Bình
        Ngày ban hành18/07/2013
        Ngày hiệu lực28/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bà Rịa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bà Rịa

            • 18/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực