Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND sửa Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2018/NQ-HĐND

 Bạc Liêu, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2017/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; báo cáo thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, mục II, Điều 1 tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018:

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 7 - 7,5% so năm 2017.

- GRDP bình quân đầu người 41,89 triệu đồng/người/năm.

- Cơ cấu GRDP:

+ Nông - lâm - ngư nghiệp: 41,86%.

+ Công nghiệp và xây dựng: 15,03%.

+ Dịch vụ: 41,61%.

+ Riêng thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP: 1,50%.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 17.904 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu: 606 triệu USD.

- Sản lượng thủy sản: 339.200 tấn.

Trong đó: tôm 137.000 tấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giám sát và tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân thực hiện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Các nội dung khác không nêu tại nghị quyết này thì thực hiện theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh (đăng Công báo);
- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2018
Ngày hiệu lực23/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND sửa Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND sửa Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội Bạc Liêu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýLê Thị Ái Nam
       Ngày ban hành13/07/2018
       Ngày hiệu lực23/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND sửa Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND sửa Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội Bạc Liêu

            • 13/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực