Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TĂNG THÊM NGOÀI MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ: 146/2018/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số: 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị định số: 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số: 16/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định số: 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định số: 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ như sau:

1. Hỗ trợ 10% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm các đối tượng: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số: 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số: 30a/2008/NQ-CP).

2. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều (không bao gồm các đối tượng: Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định số: 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn).

3. Hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

4. Hỗ trợ 10% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Ngân sách địa phương (cấp tỉnh).

2. 20% số kinh phí quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 35 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (nếu có).

3. Các nguồn hợp pháp khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số: 02/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định số: 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số: 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị quyết số: 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ cho đối tượng thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác từ năm 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2019
Ngày hiệu lực27/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bắc Kạn
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýNguyễn Văn Du
       Ngày ban hành17/04/2019
       Ngày hiệu lực27/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bắc Kạn

          • 17/04/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/04/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực