Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND mức chi tặng quà chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/NQ-ND

Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TẶNG QUÀ CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về ban hành Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra s 29/BC-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện chúc thọ, mừng thọ.

2. Cá nhân thụ hưởng chính sách là Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau, có tuổi thọ ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi.

Điều 3. Mức chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà người cao tuổi

1. Mức chi mừng thọ, chúc thọ và tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100, như sau:

a) Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 được mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt;

b) Người cao tuổi ở tuổi 95 được mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt;

c) Người cao tuổi trên 100 tuổi mỗi năm một lần được chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

2. Mức chi chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90 tuổi và người cao tuổi thọ 100 tuổi thực hiện tại điểm a, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Tám (bất thường) thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- B
Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2019
Ngày hiệu lực01/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(01/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND mức chi tặng quà chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND mức chi tặng quà chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành02/04/2019
        Ngày hiệu lực01/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (01/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND mức chi tặng quà chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND mức chi tặng quà chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Cà Mau

            • 02/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực