Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND sửa đổi về đào tạo bồi dưỡng cán bộ thu hút nhân tài tỉnh Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2015/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2014/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; XÂY DỰNG NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀI HẠN VÀ THU HÚT NHÂN TÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Xét Tờ trình số 6442/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

“2. Sửa đổi Điều 13:

Điều 13. Đối với những người không thuộc diện quy hoạch dài hạn của tỉnh:

1. Những người có bằng tốt nghiệp thạc sĩ thuộc ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu tuyển dụng, khi trúng tuyển trở thành cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được hỗ trợ 45 triệu đồng.

2. Đối với ngành y tế:

Hỗ trợ một lần cho bác sĩ có trình độ đại học trở lên, có nguyện vọng về công tác và trở thành công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc , Sở Y tế Khánh Hòa (bao gồm các trường hợp thi tuyển hoặc chuyển công tác). Cụ thể:

a) Đối với các bác sĩ nhận công tác tại các đơn vị: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (trong đó có cả Phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế cấp xã); Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần; Bệnh viện Da liễu: Bộ phận làm công tác Phong (Phòng Chỉ đạo tuyến); Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới; Trung tâm Pháp y; Trung tâm cấp cứu 115; các khoa thuộc Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh: Cận Lâm sàng, Ung Bướu, Giải phẫu bệnh, Ngoại Thần kinh, Ngoại lồng ngực, Hồi sức cấp cứu - Tích cực và Chống độc, cấp cứu ban đầu và các đơn vị thuộc hệ Dự phòng được hỗ trợ như sau:

- Bác sĩ: 30 triệu đồng, nếu tốt nghiệp loại giỏi 40 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ: 40 triệu đồng.

- Bác sĩ nội trú: 50 triệu đồng.

-Bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ: 60 triệu đồng.

b) Đối với các bác sĩ nhận công tác tại các đơn vị không thuộc điểm a khoản 2 Điều này và khoa khác của các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh được hỗ trợ như sau:

- Bác sĩ: 15 triệu đồng, nếu tốt nghiệp loại giỏi 30 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ: 30 triệu đồng.

- Bác sĩ nội trú: 40 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ: 45 triệu đồng.

c) Đối với các bác sĩ nhận công tác tại các cơ sở y tế ở hai huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn; các xã miền núi, hải đảo thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ như sau:

- Bác sĩ: 40 triệu đồng, nếu tốt nghiệp loại giỏi 50 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ; 50 triệu đồng.

- Bác sĩ nội trú: 60 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ: 70 triệu đồng.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Phòng Kiểm tra VBQPPL - Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Lưu: VT, ĐN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND sửa đổi về đào tạo bồi dưỡng cán bộ thu hút nhân tài tỉnh Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND sửa đổi về đào tạo bồi dưỡng cán bộ thu hút nhân tài tỉnh Khánh Hòa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Tấn Tuân
       Ngày ban hành09/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND sửa đổi về đào tạo bồi dưỡng cán bộ thu hút nhân tài tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND sửa đổi về đào tạo bồi dưỡng cán bộ thu hút nhân tài tỉnh Khánh Hòa

           • 09/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực