Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019-2022

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển mới doanh nghiệp Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2019 - 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 215/2016/TT-BTC ;

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về quy định về chính sách hỗ trợ phát triển mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019 - 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ của tỉnh Hải Dương để khuyến khích đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2022 ngoài các nội dung hỗ trợ mà doanh nghiệp đã được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp lần đầu có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

b) Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đăng ký doanh nghiệp; thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí; cung cấp, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Điều 2. Nội dung chính sách hỗ trợ

1. Hỗ trợ lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hỗ trợ 100% mức lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu theo mức lệ phí do Bộ Tài chính quy định, không bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính và doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngay 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính.

2. Hỗ trợ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hỗ trợ 100% mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đăng ký lần đầu) theo mức phí do Bộ Tài chính quy định, không bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính.

3. Hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số

Hỗ trợ 50% chi phí sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số trong 01 năm kể từ khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký lần đầu).

Điều 3. Thời gian và nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Các chính sách hỗ trợ nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội (để b/c);
- Chính phủ (để b/c)
- Bộ Tài chính (để b/c)
;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL) (để b/c)
;
- Ban Công tác Đại biểu (để b/c)
;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c)
;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Hải Dương, Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển mới doanh nghiệp Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển mới doanh nghiệp Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển mới doanh nghiệp Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển mới doanh nghiệp Hải Dương

            • 11/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực