Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về mức chi quà tặng cho người cao tuổi Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưng Bộ Tài chính quy định quản và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét T trình s 107/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; báo cáo thm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội đng nhân dân; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Nghị quyết này quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Những nội dung, mức chi không quy định trong nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan theo quy định hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: Là người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo quy định tại khoản 2, điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ:

- Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 900.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 100 tuổi được tặng quà gồm 05 mét vải lụa và 800.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 95 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi ở tuổi 80 và 85 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi ở tuổi 70 và 75 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do ngân sách bảo đảm theo phân cấp ngân sách Nhà nước; từ các nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn thu hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi do ngân sách tỉnh đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh).

- Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi do ngân sách huyện, thị xã, thành phố đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị.

5. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi thực hiện theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Bạc Liêu khóa IX, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính ph
(báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực T
nh y (báo cáo);
- Cục kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các S
: TC, TP, LĐ-TB&XH;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu (NH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thiều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về mức chi quà tặng cho người cao tuổi Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về mức chi quà tặng cho người cao tuổi Bạc Liêu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhạm Văn Thiều
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về mức chi quà tặng cho người cao tuổi Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về mức chi quà tặng cho người cao tuổi Bạc Liêu

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực