Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tỉnh Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC, MỨC CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư s 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình s 3157/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 62/BC-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Bình Dương

Thực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

2. Chi tiếp khách trong nước

a) Mức chi giải khát, chi mời cơm (đã bao gồm đồ uống)

Thực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định v chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

b) Đối tượng khách được mời cơm

* Tiếp khách của lãnh đạo tỉnh; huyện, thị xã, thành phố (Thường trực cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân) và các cơ quan được lãnh đạo tỉnh; huyện, thị xã, thành phố phân công đón tiếp

- Đoàn khách đến dự các ngày lễ lớn như ngày Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch), ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2), ngày Quốc khánh (ngày 2/9), ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 30/4), ngày Thương binh liệt sĩ (ngày 27/7), dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

- Đoàn khách các cơ quan Trung ương và ngoài tỉnh đến thăm, làm việc tại địa phương:

+ Đoàn khách các cơ quan Trung ương do cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ và các cơ quan ngang Bộ là Trưởng đoàn đến thăm và làm việc;

+ Đoàn công tác của các cơ quan Trung ương đến làm việc;

+ Đoàn khách các tỉnh do cán bộ lãnh đạo tỉnh là Trưởng đoàn đến thăm và làm việc;

+ Đoàn công tác của các tỉnh do Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện đến làm việc để thiết lập quan hệ hp tác, đầu tư phát triển.

Các cơ quan được phân công đón tiếp căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền để lập dự toán và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

* Tiếp khách của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể (gọi tắt là cơ quan, đơn vị)

Các cơ quan, đơn vị không tổ chức chiêu đãi đi với khách trong nước đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; trường hp xét thấy cần thiết thì chỉ tổ chức mời cơm đối với các đoàn khách đến thăm và làm việc tại cơ quan, đơn vị như: các đoàn khách Trung ương, đoàn khách các tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; già làng, trưởng bản và các trường hợp cần thiết khác do thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm.

Các cơ quan, đơn vị chỉ được sử dụng từ nguồn kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ để chi mời cơm và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

* Tiếp khách của các đơn vị sự nghiệp công lập

- Đi với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: đối tượng khách được mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định. Đơn vị sử dụng từ nguồn thu hợp pháp để chi mời cơm và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc đim hoạt động của đơn vị.

- Đối với các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập còn lại: thực hiện theo quy định về tiếp khách của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bình Dương, chi tiêu tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế tại Bình Dương và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Ban CTĐB;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy, Đoàn ĐBQH tnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (Sở Tư pháp);
- Trung tâm Công báo t
nh, Website, Báo, Đài PT-TH Bình Dương;
- Phòng: TH, HCTCQT;
- Lưu: VT (10).

CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực01/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(01/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVõ Văn Minh
       Ngày ban hành31/07/2019
       Ngày hiệu lực01/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (01/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tỉnh Bình Dương

           • 31/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực