Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND bãi bỏ phụ cấp Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Uỷ ban Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2008/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI CHỨC DANH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY ĐỒNG THỜI LÀM CHỦ TỊCH UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP , ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 1007/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 6 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ;
- HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP.ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2020
Ngày hiệu lực08/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(11/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND bãi bỏ phụ cấp Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Uỷ ban Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND bãi bỏ phụ cấp Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Uỷ ban Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành29/05/2020
        Ngày hiệu lực08/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (11/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND bãi bỏ phụ cấp Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Uỷ ban Tây Ninh

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND bãi bỏ phụ cấp Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Uỷ ban Tây Ninh

              • 29/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực