Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Lạng Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03 /2020/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 TỈNH LẠNG SƠN, NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn: Tổng vốn ngân sách tỉnh điều chỉnh là 36.945 triệu đồng, trong đó:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức: Điều chỉnh giảm vốn một số dự án với tổng kinh phí là 25.054 triệu đồng để tăng vốn cho 07 dự án và 01 Đề án, cụ thể:

- 01 dự án hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015 520 triệu đồng;

- 03 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 12.496 triệu đồng;

- 02 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 8.000 triệu đồng;

- Hỗ trợ 01 dự án xây dựng nông thôn mới 1.934 triệu đồng;

- Hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 2.104 triệu đồng.

b) Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: Điều chỉnh giảm vốn một số dự án với tổng kinh phí là 7.249 triệu đồng để tăng vốn cho 04 dự án, trong đó:

- 01 dự án hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015 479 triệu đồng;

- 02 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 6.567 triệu đồng;

- 01 dự án chuẩn bị đầu tư 203 triệu đồng.

c) Nguồn vốn thu phí: Điều chỉnh giảm vốn một số dự án kinh phí 4.642 triệu đồng để tăng vốn cho 01 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 4.108 triệu đồng hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 534 triệu đồng.

 (Chi tiết tại Biểu số 1 kèm theo)

2. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với tổng kinh phí là 48.980 triệu đồng cho một số dự án, cụ thể:

a) Đề án phát triển giao thông nông thôn là 10.000 triệu đồng;

b) Giải phóng mặt bằng 01 dự án là 10.000 triệu đồng;

c) Đối ứng thanh toán nợ quyết toán cho 01 dự án giáo dục được Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương hỗ trợ là 1.224 triệu đồng;

d) Thanh toán nợ khối lượng các dự án đang thực hiện (ưu tiên các gói thầu đã quyết toán, hoàn thành) 12 dự án là 27.756 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 2 kèm theo)

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Nghị quyết này thực hiện theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- C, PCVP, CV VP. HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2020
Ngày hiệu lực10/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHoàng Văn Nghiệm
        Ngày ban hành30/03/2020
        Ngày hiệu lực10/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Lạng Sơn

              • 30/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực