Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND mức hỗ trợ viên chức Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND mức hỗ trợ viên chức Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2023/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 07 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP, CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP VÀ NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ CHÍN (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tính Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Viên chức, người lao động tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

2. Người lao động tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy định tại Nghị quyết này.

Điều 3. Mức hỗ trợ

1. Viên chức, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2, Nghị quyết này trực tiếp tiếp xúc với đối tượng được hỗ trợ bằng 2,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

2. Viên chức, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2, Nghị quyết này gián tiếp tiếp xúc với đối tượng được hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 2, Nghị quyết này trực tiếp tiếp xúc với đối tượng được hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ do ngân sách nhà nước đảm bảo trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề) thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2023; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 và thay thế Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, bảo trợ xã hội công lập và Làng trẻ em SOS trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng Công báo);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2023/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2023/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2023/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND mức hỗ trợ viên chức Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND mức hỗ trợ viên chức Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2023/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành07/04/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND mức hỗ trợ viên chức Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Cà Mau

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND mức hỗ trợ viên chức Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Cà Mau

              • 07/04/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực