Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2017 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/NQ-HĐND 2017 tổng số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp công lập Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 5327/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của tỉnh Phú Thọ là 31.225 người (giảm 219 người so với năm 2017), gồm:

1. Số lượng người làm việc giao cho các đơn vị đầu năm 2018 là: 31.159 người. Trong đó:

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành: 8.939 người, giảm 74 người;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: 21.228 người, giảm 41 người;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 810 người, giảm 13 người;

- Các Ban quản lý, các quỹ: 18 người, không giảm;

- Các đơn vị thuộc khối Đảng, Đoàn thể: 51 người, không giảm;

- Các tổ chức Hội: 113 người, không giảm.

2. Số lượng người làm việc dự phòng trong năm 2018: 66 người, giảm 91 người.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Căn cứ các quy định của trung ương và thực hiện chính sách tinh giản biên chế, phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh số lượng người làm việc của các đơn vị theo quy định;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 03/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/NQ-HĐND 2017 tổng số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp công lập Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 03/NQ-HĐND 2017 tổng số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp công lập Phú Thọ
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 03/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Thọ
Người ký Hoàng Dân Mạc
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 03/NQ-HĐND 2017 tổng số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp công lập Phú Thọ

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/NQ-HĐND 2017 tổng số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp công lập Phú Thọ

  • 14/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực