Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2019 phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/NQ-HĐND 2019 Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc ở tỉnh Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA CÁN BỘ TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2019-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 (Nguồn ngân sách trung ương);

Xét Tờ trình số 383/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt kinh phí Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2019-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020.

1. Đối tượng hỗ trợ:

a) Các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn (gọi chung là hợp tác xã nông nghiệp) có nhu cầu hỗ trợ về lao động có trình độ cao đẳng trở lên để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính của hợp tác xã.

b) Hỗ trợ tổng số 11 hợp đồng lao động của 08 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các quy định tại Điều 8 của Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc xác định đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mức hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ tối đa cho một hợp tác xã = (bằng) số lượng lao động được hỗ trợ x (nhân) mức lương tối thiểu vùng x (nhân) số tháng được hỗ trợ.

b) Số tháng được hỗ trợ: 24 tháng.

c) Mức lương tối thiểu vùng hiện được thực hiện theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trường hợp mức lương tối thiểu vùng có thay đổi thì áp dụng theo quy định hiện hành.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Ngân sách Trung ương: Sử dụng kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

b) Ngân sách địa phương: Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố hàng năm.

c) Khuyến khích các hợp tác xã thực hiện mô hình thí điểm có phương án trả lương bổ sung cho cán bộ.

d) Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 903.690.000 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; có phương án hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ; phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể; cân đối ngân sách đảm bảo cho nhiệm vụ chi thực hiện mô hình thí điểm theo đúng quy định. Hàng năm có đánh giá đối với các Hợp tác xã được hỗ trợ, báo cáo kết quả lồng ghép vào Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình HĐND tỉnh.

2. Các hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí thực hiện Kế hoạch thí điểm mô hình theo Nghị quyết này được tuyển dụng cán bộ tham gia thí điểm hỗ trợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các trường hợp đã hỗ trợ trước đó vẫn tiếp tục được hỗ trợ kinh phí bảo đảm đủ thời gian hỗ trợ 24 tháng theo quy định.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy Ban Tờng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT; Tài chính; KH&ĐT;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP.Đoàn
ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2019
Ngày hiệu lực12/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/NQ-HĐND 2019 Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc ở tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/NQ-HĐND 2019 Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc ở tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành12/04/2019
        Ngày hiệu lực12/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/NQ-HĐND 2019 Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc ở tỉnh Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/NQ-HĐND 2019 Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc ở tỉnh Tây Ninh

            • 12/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực