Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐ

Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ chí minh về kế hoạch triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐ kế hoạch triển khai Luật văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2005/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ TƯ
(Từ ngày 2 đến ngày 6/8/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UB ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
.

 NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Nhấn mạnh một số nội dung chính sau đây:

-Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo, ban hành văn bản theo các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

-Tổ chức rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành và nội dung văn bản quy phạm pháp luật;

-Xây dựng và hướng dẫn hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước;

-Triển khai những nhiệm vụ cụ thể được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố.

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng chi tiết và ban hành "Kế hoạch triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội", phân công trách nhiệm cụ thể và tiến độ thực hiện cho từng Sở, Ngành Thành phố; Việc thành lập tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn hoàn thành trong năm 2005 và báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2005 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm đôn đốc các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố hàng năm.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2005/NQ-HĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2005/NQ-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2005
Ngày hiệu lực15/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2005/NQ-HĐ

Lược đồ Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐ kế hoạch triển khai Luật văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐ kế hoạch triển khai Luật văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2005/NQ-HĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhùng Hữu Phú
        Ngày ban hành05/08/2005
        Ngày hiệu lực15/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐ kế hoạch triển khai Luật văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐ kế hoạch triển khai Luật văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

            • 05/08/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực