Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 05/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH MỨC CHI XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 08/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh Cà Mau về việc ban hành mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Báo cáo thẩm tra số 10/BC-BPC ngày 15/7/2008 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 12 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

1. Phạm vi áp dụng:

a) Nghị quyết này quy định việc sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, dưới hình thức nghị quyết, quyết định, chỉ thị.

b) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp bao gồm các hoạt động lập dự kiến chương trình, xây dựng đề cương, soạn thảo, góp ý, báo cáo chỉnh lý, thẩm định, thẩm tra văn bản phục vụ cho việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

c) Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và các văn bản hành chính khác mà không phải là văn bản quy phạm pháp luật thì không thuộc phạm vi áp dụng của Nghị quyết này.

2. Đối tượng áp dụng:

Là các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo, góp ý kiến, thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp.

Điều 2. Quy định về mức chi

Do tính đặc thù của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết này chỉ quy định một số khoản chi mang tính chất hỗ trợ cho các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, như sau:

1. Chi cho cá nhân tham gia các cuộc họp: thảo luận lập dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân các cấp; họp tổ soạn thảo, ban soạn thảo để trao đổi việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; các cuộc họp của Uỷ ban nhân dân để chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân; các cuộc họp của Hội đồng thẩm định hoặc Tổ thẩm định để thẩm định dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị; họp các Ban của Hội đồng nhân dân để thẩm tra dự thảo nghị quyết, mức chi như sau:

a) Đối với cấp tỉnh, mức chi 40.000 đồng/thành viên/buổi;

b) Đối với cấp huyện, mức chi 30.000 đồng/thành viên/buổi;

c) Đối với cấp xã, mức chi 20.000 đồng/thành viên/buổi.

2. Chi xây dựng đề cương soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:

Mức chi này chỉ áp dụng trong trường hợp soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trong một số lĩnh vực có nội dung quan trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau:

a) Đối với việc soạn thảo đề cương nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, mức chi: 300.000 đồng/đề cương.

b) Đối với việc soạn thảo đề cương nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, mức chi: 200.000 đồng/đề cương.

c) Đối với việc soạn thảo đề cương nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định Uỷ ban nhân dân cấp xã, mức chi: 100.000 đồng/đề cương.

3. Chi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:

a) Đối với cấp tỉnh:

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định có nội dung đơn giản, mức chi: 500.000 đồng/văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định có nội dung phức tạp, mức chi: 1.000.000 đồng/văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị, mức chi: 500.000 đồng/văn bản.

b) Đối với cấp huyện:

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định có nội dung đơn giản, mức chi: 400.000 đồng/văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định có nội dung phức tạp, mức chi: 800.000 đồng/văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị, mức chi: 300.000 đồng/văn bản.

c) Đối với cấp xã:

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định có nội dung đơn giản, mức chi: 300.000 đồng/văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định có nội dung phức tạp, mức chi: 500.000 đồng/văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị, mức chi: 200.000 đồng/văn bản.

4. Chi xây dựng báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra; báo cáo góp ý vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh không do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình; văn bản góp ý của cơ quan tư pháp đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; văn bản góp ý kiến của công chức Tư pháp – Hộ tịch:

a) Đối với cấp tỉnh, mức chi: 200.000 đồng/báo cáo thẩm định hoặc báo cáo thẩm tra; 100.000 đồng/ báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý.

b) Đối với cấp huyện, mức chi: 120.000 đồng/báo cáo thẩm định hoặc báo cáo thẩm tra; 80.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý.

c) Đối với cấp xã, mức chi: 50.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý.

5. Chi tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:

a) Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến (được duyệt về số phiếu và đối tượng điều tra, lấy ý kiến): cấp tỉnh, mức chi: 20.000 đồng/phiếu; cấp huyện, cấp xã, mức chi: 10.000 đồng/phiếu.

b) Xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo: cấp tỉnh, mức chi: 100.000 đồng/văn bản; cấp huyện, cấp xã, mức chi: 50.000 đồng/văn bản.

6. Quy định về mức chi tối đa đối với các trường hợp:

Căn cứ vào dự toán kinh phí được giao và tính chất phức tạp của mỗi văn bản, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo phân bổ mức chi từng văn bản cho phù hợp nhưng tổng mức phân bổ kinh phí để thực hiện các mức chi theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này nhưng không được vượt quá mức khống chế tối đa quy định dưới đây:

a) Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Uỷ ban nhân dân: mức chi đối với cấp tỉnh tối đa không quá 4.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện tối đa không quá 2.500.000 đồng/văn bản; cấp xã tối đa không quá 1.500.000 đồng/văn bản.

b) Đối với dự thảo chỉ thị của Uỷ ban nhân dân: mức chi đối với cấp tỉnh tối đa không quá 1.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện tối đa không quá 500.000 đồng/văn bản; cấp xã tối đa không quá 400.000 đồng/văn bản.

7. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp đặc biệt:

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật (nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Uỷ ban nhân dân) trong một số lĩnh vực có nội dung quan trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo phân bổ mức chi kinh phí cao hơn, nhưng tối đa không quá 6.000.000 đồng/văn bản đối với cấp tỉnh; 4.000.000 đồng/văn bản đối với cấp huyện; 2.000.000 đồng/văn bản đối với cấp xã.

8. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí:

Hàng năm, các cơ quan, tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, lập dự kiến kế hoạch xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân; quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (đối với cấp tỉnh); Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân (đối với cấp huyện, cấp xã); đồng thời lập dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tổng hợp chung vào dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan Tài chính, để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước báo cáo Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân thông qua theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ mức chi tại Nghị quyết này, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm xem xét, quyết định mức chi cụ thể cho từng tập thể, cá nhân trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Ủy ban nhân dân quy định chi tiết, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2008.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh uỷ;
- UBND tỉnh;
- BTT.Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, tp;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýVõ Thanh Bình
        Ngày ban hành25/07/2008
        Ngày hiệu lực01/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau