Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 2


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Thống nhất với báo cáo 6 tháng đầu năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận.

Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm 2008 và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

Mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, nhất là bị ảnh hưởng bởi giá cả thị trường tăng cao, tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội của quận trong 6 tháng đầu năm vẫn giữ được sự ổn định. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà chính quyền và nhân dân quận đã nỗ lực phấn đấu đạt được, cụ thể như:

1. Về kinh tế, tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, doanh thu thương mại dịch vụ cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 89% kế hoạch, tăng 133% so với cùng kỳ, đây là số thu cao nhất so với cùng kỳ các năm gần đây, đặc biệt là thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 60% kế hoạch.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản đạt 54% kế hoạch vốn được giao, các công trình trọng điểm được tập trung giải quyết vướng mắc, khối lượng thanh quyết toán tăng cao so với cùng kỳ.

3. Thực hiện chủ đề năm 2008 “Năm quản lý và phát triển đô thị” đạt được một số kết quả, tập trung cao cho công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường.

4. Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, qua các hoạt động phong trào đã động viên được sự hưởng ứng tích cực trong cán bộ, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân, nhất là việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2008 “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm lo diện chính sách, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có kết quả đáng kể.

5. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững sự ổn định; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thường xuyên và nề nếp hơn trước.

6. Việc triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu, thực hiện ứng dụng ISO trong quản lý đạt được những kết quả khá tốt; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tiến hành thường xuyên, đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo sát việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch… Trang Web của quận kịp thời cập nhật, đăng tải những quy định mới, số lượng người truy cập ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số mặt tồn tại cần tập trung giải quyết như: tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm còn chậm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm tuy có tập trung nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra; công tác xúc tiến thủ tục đầu tư các dự án, nhất là các dự án tái định cư, dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm. Công tác xây dựng cơ bản tuy đạt yêu cầu kế hoạch vốn được giao nhưng chủ yếu từ khối lượng thực hiện của các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố, khối lượng thực hiện của các dự án sử dụng vốn ngân sách quận đạt thấp; tiến độ, khối lượng giải ngân chưa cao. Chưa có kế hoạch và giải pháp khả thi hỗ trợ người lao động trong khu quy hoạch phải di dời chuyển đổi ngành nghề. Số vụ phạm pháp kinh tế, số vụ phạm pháp hình sự đều tăng so cùng kỳ, tỷ lệ chung về điều tra khám phá án chung còn thấp, chưa kéo giảm được tội phạm. Tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm về số vụ, nhưng số người chết tăng; tội phạm ma túy tuy giảm về số vụ và đối tượng nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

Hội đồng nhân dân quận đồng ý các nội dung và giải pháp chủ yếu đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008, Ủy ban nhân dân quận cần lưu ý:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện thu ngân sách vượt từ 3 đến 5% chỉ tiêu Nghị quyết.

2. Tập trung triển khai thực hiện đề án hình thành Cụm tiểu thủ công nghiệp quận 2.

3. Xây dựng và trình phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2008 “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” và “Năm quản lý và phát triển đô thị” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; trọng tâm là lựa chọn những công trình trọng điểm, những việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực về cảnh quan đô thị quận vào cuối năm 2008. Tập trung hoàn thành thu thập pháp lý hồ sơ nhà đất nhằm đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tạo quỹ đất và nhà tái định cư cho các dự án vốn ngân sách nhà nước; chương trình về quy hoạch, quản lý chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Thúc đẩy chủ đầu tư các dự án tập trung xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn.

Hoàn thành việc lập, điều chỉnh và công bố các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 còn lại để phủ kín quy hoạch chi tiết toàn quận; trong đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn. Phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng quận 2 tỷ lệ 1/5000; hoàn thành điều chỉnh đồ án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận đến năm 2020.

Cần tập trung thực hiện các dự án xây dựng cơ bản theo danh mục kế hoạch điều chỉnh năm 2008, nhất là các công trình trọng điểm như Bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Bình Trưng, Nhà Văn hóa lao động, Trường TH Bình Trưng Đông, đường Lê Phụng Hiểu, TH Bình Trưng Tây, Trường Trung học cơ sở Thảo Điền, TH Nguyễn Văn Trỗi, dự án đường Xa lộ Hà Nội - giai đoạn 2, trung tâm hành chính, Bia tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ trong trận đánh bảo vệ cầu Rạch Chiếc… Thực hiện công tác quyết toán kịp thời các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chuẩn bị tốt cho việc mời kiểm tra đánh giá và đề nghị cấp giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho 8 phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 8 phường; triển khai ứng dụng và duy trì thực hiện có hiệu quả đối với các cơ quan, đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trả lời và giải quyết có hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri bảo đảm đúng thời gian quy định.

6. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để khai giảng năm học 2008 -2009; hoàn thành chỉ tiêu phổ cập bậc trung học, xóa đói giảm nghèo; thực hiện tốt việc hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi.

7. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; kéo giảm các loại tội phạm; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu điều tra khám phá án; tập trung thực hiện tốt các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát động thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự và diễn tập phòng thủ năm 2008; chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2009. Triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội sửa đổi, bổ sung.

III. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ TỜ TRÌNH TRONG KỲ HỌP NÀY (NGHỊ QUYẾT RIÊNG):

1. Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006;

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007;

3. Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008;

4. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008;

5. Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận;

6. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận;

7. Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận;

8. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân quận.

9. Nghị quyết về bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân quận;

10. Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về trang bị xe chuyên dùng cho Trung tâm Y tế Dự phòng quận 2;

11. Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về chi hỗ trợ chế độ đi điều dưỡng tập trung;

12. Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về một số nội dung chi ngoài chế độ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Giao Ủy ban nhân dân quận xây dựng những giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2008.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận, 2 Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng các ngành phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận năm 2008 nhằm tạo điều kiện vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội trong những năm sau.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp lần thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thị Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 2
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thị Ngọc Sương
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 2

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 2

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực