Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trên địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Đắk Nông đã được thay thế bởi Quyết định 190/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm Hội đồng Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Nông 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA KHOẢN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NHÂN CƠ, HUYỆN ĐẮK R’LẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ VI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 742/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Đắk Nông “V/v điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trên địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp”; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND ngày 07 tháng 03 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ sổ kiến thiết) phát sinh trên địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp từ 7% xuống còn 1% và điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành và thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết từ 10% xuống còn 5% và được áp dụng cho giai đoạn 2013 - 2015.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh “V/v Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2015”.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II, kỳ họp thứ VI thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 04/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/03/2013
Ngày hiệu lực 22/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/01/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Đắk Nông


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Đắk Nông
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 04/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Điểu K'ré
Ngày ban hành 12/03/2013
Ngày hiệu lực 22/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/01/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Đắk Nông

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Đắk Nông