Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình

Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND Quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 24/05/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND Quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-KTNS ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2013
Ngày hiệu lực10/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND Quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND Quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành31/07/2013
       Ngày hiệu lực10/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND Quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND Quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình