Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bác sỹ công tác tại cơ sở y tế công lập Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2015/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO BÁC SỸ ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH PHÚ THỌ QUẢN LÝ VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SỸ Y KHOA TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2420/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định việc hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo.

2. Phạm vi áp dụng:

- Bác sỹ được hưởng chế độ theo Nghị quyết này phải cam kết phục vụ trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ ít nhất 10 năm sau khi tốt nghiệp tiến sỹ y khoa.

- Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này không được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo khác từ ngân sách nhà nước.

3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/người/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: 03 năm, mỗi năm 10 tháng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí hỗ trợ bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa lấy từ nguồn kinh phí chi đào tạo sau đại học được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm cho sự nghiệp y tế.

- Kinh phí hỗ trợ bác sỹ đang công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa lấy từ nguồn kinh phí đào tạo cán bộ công chức hàng năm của tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính Y tế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP;
- TPP, CV,
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bác sỹ công tác tại cơ sở y tế công lập Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bác sỹ công tác tại cơ sở y tế công lập Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Dân Mạc
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực18/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bác sỹ công tác tại cơ sở y tế công lập Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bác sỹ công tác tại cơ sở y tế công lập Phú Thọ

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực