Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng 6 tháng cuối 2015 Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 572/QĐ-UBND danh mục văn bản hội đồng ủy ban hết hiệu lực 2015 2016 và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng 6 tháng cuối 2015 Bà Rịa Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG-AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 CỦA TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Điều 2. Để hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 28/2014/HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa V về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

1. Tập trung khắc phục những vấn đề còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2015

- Triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh thu các khoản nợ đọng, phấn đấu thu ngân sách đạt dự toán đề ra; đồng thời làm việc với Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết các khoản thu được giao cho tỉnh, nhưng không có khả năng thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chi, đảm bảo tiết kiệm.

- Tập trung hoàn thành thủ tục các dự án có trong kế hoạch khởi công mới năm 2015, đến nay chưa khởi công, để khởi công các công trình này trong Quý III năm 2015.

- Tiếp tục xử lý các dự án đầu tư chậm triển khai theo phương án đã được phê duyệt; rà soát, kiểm tra, thu hồi các dự án triển khai chậm tiến độ so với cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư mà nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của nhà đầu tư do thiếu năng lực tài chính hoặc vì các lý do khác mà không còn khả năng tiếp tục thực hiện, đồng thời thực hiện đầy đủ các cam kết của nhà nước đối với doanh nghiệp, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các di sản văn hoá, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách và cơ sở kinh doanh du lịch giữ gìn vệ sinh, môi trường tại các bãi tắm, nhất là trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; nghiên cứu ban hành các biện pháp chế tài xử lý các hành vi làm mất vệ sinh tại các bãi tắm, nơi sinh hoạt công cộng.

- Khẩn trương hoàn chỉnh các tiêu chuẩn, thủ tục để lựa chọn công nghệ và nhà đầu tư cho việc xử lý bụi lò của các nhà máy thép; thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường các nhà máy thép.

- Có biện pháp phù hợp để ngày càng giảm số vụ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người; triển khai liên tục và đồng bộ các hoạt động phòng chống tội phạm; chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự nông thôn; tuyên tuyền và tích cực tuần tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND đồng thời triển khai các nhiệm vụ và giải pháp sau

a) Về phát triển kinh tế

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản.

- Xây dựng kế hoạch khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt ở lĩnh vực trồng trọt để áp dụng; đồng thời nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích hỗ trợ, thúc đẩy người dân và doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

- Tập trung giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, phá rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu.

b) Về đầu tư phát triển

* Đầu tư nguồn vốn ngân sách

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung các giải pháp thực hiện tiêu chí về thu nhập, xây dựng mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân.

- Tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

- Khẩn trương triển khai các thủ tục để đầu tư dự án đường 991B.

* Đầu tư của doanh nghiệp

- Xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch sau khi thu hồi các dự án chậm triển khai; tập trung xử lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là ở thành phố Vũng Tàu; sớm hoàn thành việc giao mặt bằng cho dự án Tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam, dự án Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

c) Về văn hóa - xã hội

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 63/QĐ-UBND tỉnh ngày 20 tháng 8 năm 2009 về quy chế hoạt động của Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng; có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Nhà thi đấu thể dục thể thao, Trung tâm văn hóa-thể thao của tỉnh, huyện và thành phố.

- Tổ chức tổng điều tra, phân loại xác định hộ nghèo; xây dựng chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020 sau khi Trung ương ban hành chuẩn nghèo mới.

- Tiếp tục quan tâm và có giải pháp để phát triển thể thao thành tích cao.

- Xây dựng Đề án đưa người nghiện ma tuý cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm cai nghiện.

d) Về quản lý tài nguyên - môi trường

- Hệ thống tất cả các quy định của Trung ương, của Tỉnh về từng loại công việc trong quản lý đất đai, để trên cơ sở đó ban hành các quy định, biểu mẫu để áp dụng thống nhất cho từng loại công việc. Trước mắt, tập trung ban hành quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quy trình khảo sát giá đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Tăng cường trách nhiệm và công tác quản lý của các cấp, các ngành trong việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát và vật liệu san lấp trái phép ở các địa phương.

- Tiếp tục có biện pháp để xử lý rác tại các huyện còn lại; nghiên cứu áp dụng công nghệ xử lý rác hiện đại, giảm chôn lấp.

đ) Về cải cách hành chính

- Tiếp tục thực hiện hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách chế độ công vụ, công chức, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác những cán bộ, công chức gây ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính, cũng như chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Tập trung cải cách hành chính trong thu hút đầu tư, thực hiện cơ chế một cửa liên thông cấp tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch hành động Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị quyết số 19/NQ-CP (năm 2015) của Chính phủ, lồng ghép vào các hoạt động của chương trình cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

e) Thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Củng cố và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các ngành các cấp. Đặc biệt là công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, không để hình thành điểm “nóng”; có giải pháp để xử lý có hiệu quả các đơn thư khiếu nại còn tồn đọng của dân; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thành lập trang web chuyên về giải quyết khiếu nại, tố cáo để phục vụ việc quản lý, kiểm soát, đồng thời tạo điều kiện cho người dân thuận tiện cung cấp thông tin, theo dõi quá trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng; tập trung thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 4 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng đã phát hiện; triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã đề ra.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra giải pháp đồng bộ, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa V, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng 6 tháng cuối 2015 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng 6 tháng cuối 2015 Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực26/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng 6 tháng cuối 2015 Bà Rịa Vũng Tàu

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng 6 tháng cuối 2015 Bà Rịa Vũng Tàu