Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND về quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi 07/2013/NQ-HĐND người hoạt động không chuyên trách Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND chế độ chính sách với người hoạt động không chuyên trách Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi 07/2013/NQ-HĐND người hoạt động không chuyên trách Trà Vinh


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 04/2016/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM B KHOẢN 4 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2013/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ẤP, KHÓM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Xét Tờ trình số 1913/TTr-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm; trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, cụ thể như sau:

“b) Chính sách bảo hiểm xã hội

- Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/7/2016.

Chính sách này áp dng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn từ ngày 01/01/2016.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Ban Pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 23/6/2016./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ: Tư pháp, Nội vụ, T
ài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quố
c hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TP, Nội vụ, Tài chính; Cục Thống kê, B
HXH tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố, thị xã;
- BLĐVP: HĐND, UBND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Trung tâm TH, Công báo tnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Phòng công tác HĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực04/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật5 tháng trước
(21/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi 07/2013/NQ-HĐND người hoạt động không chuyên trách Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi 07/2013/NQ-HĐND người hoạt động không chuyên trách Trà Vinh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Trí Dũng
       Ngày ban hành23/06/2016
       Ngày hiệu lực04/07/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
       Cập nhật5 tháng trước
       (21/08/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi 07/2013/NQ-HĐND người hoạt động không chuyên trách Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi 07/2013/NQ-HĐND người hoạt động không chuyên trách Trà Vinh