Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh Phú Thọ công tác

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác Phú Thọ đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND bãi bỏ 04/2016/NQ-HĐND ưu đãi thu hút người có trình độ cao Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI THU HÚT NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO VỀ TỈNH CÔNG TÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Xét Tờ trình số 5311/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 187/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác như sau:

1. Nguyên tắc

Việc ưu đãi thu hút phải đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, khách quan và đúng thẩm quyền.

Các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên dành ít nhất 1 biên chế, các đơn vị sự nghiệp công lập thường xuyên dành từ 3 đến 5% biên chế để tuyển dụng, tiếp nhận theo Quy định này.

2. Đối tượng

a) Đối tượng tuyển dụng

Tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển hoặc xét tuyển đối với công chức cấp tỉnh, cấp huyện:

Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc hệ chính quy một số trường đại học công lập trong nước, trong đó, ưu tiên khuyến khích những sinh viên một trong ba năm học trung học phổ thông đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên hoặc người đã có kinh nghiệm thực tiễn công tác ở lĩnh vực cần tuyển dụng;

Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc hệ tài năng, chất lượng cao một số trường đại học công lập trong nước;

Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài có nền giáo dục tiên tiến và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận văn bằng;

Đối với một số chuyên ngành khoa học kỹ thuật thuộc một số trường đại học công lập trong nước; các trường đại học ở nước ngoài có nền giáo dục tiên tiến, có văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận mà tỉnh khuyến khích tuyển dụng: Tuyển sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hệ chính quy tập trung hoặc tốt nghiệp thạc sĩ nhưng có bằng đại học hệ chính quy tập trung đạt loại khá trở lên (chuyên ngành thạc sĩ phải đúng với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học).

Tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển hoặc xét tuyển đối với viên chức:

Sinh viên tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên hệ chính quy tập trung các trường đại học công lập trong nước; sinh viên tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận văn bằng.

Các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này có tuổi đời không quá 35 tuổi.

b) Tiếp nhận người có trình độ cao về các đơn vị sự nghiệp công lập

Giáo sư, Phó Giáo sư có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam, không quá 45 tuổi đối với nữ.

3. Mức ưu đãi thu hút và nguồn kinh phí hỗ trợ

a) Mức ưu đãi thu hút đối với người được tiếp nhận về các đơn vị sự nghiệp công lập Giáo sư, Phó Giáo sư: 300 triệu đồng.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú: 270 triệu đồng.

b) Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí ưu đãi tiếp nhận viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do ngân sách tỉnh chi trả.

Kinh phí ưu đãi tiếp nhận các đối tượng khác ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách đơn vị sự nghiệp tiếp nhận chi trả 50%.

4. Quy trình và thẩm quyền quyết định ưu đãi thu hút

a) Quy trình

Các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập còn chỉ tiêu biên chế tổng hợp hồ sơ đối tượng có nguyện vọng tuyển dụng hoặc tiếp nhận thu hút gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổng hợp hồ sơ đối tượng tuyển dụng hoặc tiếp nhận thu hút trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Tỉnh ủy.

b) Thẩm quyền quyết định tuyển dụng, tiếp nhận ưu đãi thu hút.

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tuyển dụng, tiếp nhận ưu đãi thu hút các đối tượng về các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc quyết định tuyển dụng, tiếp nhận các trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận các đối tượng về các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo quy định phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Tỉnh ủy.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

Quy định cụ thể điều kiện ràng buộc trách nhiệm của người được ưu đãi thu hút về tỉnh công tác và tổ chức thực hiện Nghị quyết;

Hằng năm, căn cứ nhu cầu sử dụng, công bố danh mục các chuyên ngành thuộc các trường mà tỉnh khuyến khích tuyển dụng; xem xét cân đối, bố trí kinh phí đáp ứng việc ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh đưa vào cân đối ngân sách hàng năm;

Căn cứ các quy định của Chính phủ, các hướng dẫn của bộ, ngành trung ương thực hiện chế độ cử đi học nâng cao trình độ đối với các ngành mà tỉnh khuyến khích tuyển dụng theo Quy định ưu đãi thu hút.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể áp dụng thực hiện Nghị quyết này.

Bãi bỏ Nghị quyết số 187/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức viên chức đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, Khóa XVIII, kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác Phú Thọ
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýHoàng Dân Mạc
       Ngày ban hành08/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác Phú Thọ