Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ; THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 4128/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương bao gồm cả kế hoạch đầu tư công hàng năm (sau đây gọi chung là báo cáo tài chính ngân sách) của Ủy ban nhân dân các cấp đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên.

2. Đối tượng áp dụng

a) Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp; Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã;

b) Ủy ban nhân dân các cấp;

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

Điều 2. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

1. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

- Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã chậm nhất là 6 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách (trước ngày 30/6 năm sau).

- Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện chậm nhất là 8 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách (trước ngày 31/8 năm sau).

2. Thời gian gửi Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã

a) Cấp huyện: Gửi Ban Kinh tế - Xã hội đồng gửi cơ quan tài chính cấp trên trước ngày 30 tháng 5 năm sau; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 20 tháng 6 năm sau; gửi Hội đồng nhân dân chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm sau;

b) Cấp xã: Gửi Ban Kinh tế - Xã hội đồng gửi cơ quan tài chính cấp trên trước ngày 30 tháng 4 năm sau; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 20 tháng 5 năm sau; gửi Hội đồng nhân dân chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm sau.

Điều 3. Thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm của năm thứ 5 của giai đoạn trước;

b) Gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm liền kề trước năm dự toán.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Gửi báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương đến Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm của năm thứ 5 của giai đoạn trước;

b) Gửi báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm liền kề trước năm dự toán.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã: Gửi báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm liền kề trước năm dự toán.

4. Ủy ban nhân dân các cấp gửi các báo cáo tài chính ngân sách đến Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp mình.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khóa XVII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Sơn
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Nghệ An

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực