Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về quyết định chủ trương dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh tỉnh Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÁT SINH TRONG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình s 3000TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích phát sinh trong năm 2019 thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Phê chuẩn chủ trương thu hồi đất năm 2019 của 49 dự án với diện tích 633,19 ha và chuyển mục đích sử dụng đất 21 dự án với diện tích 141,09 ha. Trong đó: đất trồng lúa 18,23 ha, đất rừng phòng hộ 98,94 ha, đất rừng đặc dụng 23,92 ha đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chấp thuận chủ trương thu hồi đất 42 dự án mới phát sinh trong năm 2019 với diện tích 76,31 ha và 13 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác với diện tích 10,76 ha.

(Kèm theo phụ lục danh mục các dự án)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo rà soát các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất quá thời hạn 3 năm nhưng chưa triển khai thực hiện dự án để đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.

Điều 3.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức xã hội phối hợp giám sát nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ TNMT, Bộ NNPTNT;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TVTU,
UBND, UBMTTQVN tnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC I

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG THU HỒI ĐT B SUNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2019 của HĐND tnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Địa điểm

Văn bản chấp thuận của Thường trực HĐND tnh

I

Thành ph Đông Hà

 

4,92

 

 

1

Trồng cây xanh, tạo cảnh quan phía trước khuôn viên trường iSchool Quảng Trị

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc tế

0,3

Phường Đông Lương

Văn bản số 132/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh.

2

Đập ngăn mặn Sông Hiếu

Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5

4,48

Phường: 3, Đông Thanh, Đông Giang.

Văn bn số 54/HĐND-KTNS ngày 11/3/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

3

Nâng tiết diện ĐZ 110kV Đông Hà - Lao Bảo

Ban qun lý dự án lưới điện Miền Trung

0,14

Phường: Đông Lương, phường 3

Văn bản số 193/HĐND-KTNS ngày 28/6/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

II

Huyện Vĩnh Linh

 

12,92

 

 

1

Nâng cấp đê biển Vĩnh Thái đoạn từ K4+918,57 ÷ K11+058,59

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát trin

11,77

Xã Vĩnh Thái

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tỉnh.

2

Đường công vụ vào khu vực mỏ khai thác titan

Công ty Cổ phần khoáng sản Thanh Tâm

1,15

Xã Vĩnh Thái

Văn bn số 158/HĐND-KTNS ngày 12/6/2019 của Thường trực Hi đồng nhân dân tnh.

III

Huyện Gio Linh

 

158,04

 

 

1

Nhà máy Điện mặt trời Gio Thành 1

Công ty Cổ phn năng lượng Gio Thành

65

Gio Thành

Văn bản số 97/HĐND-KTNS ngày 11/4/2019 của Thường trực Hi đồng nhân dân tỉnh.

2

Dự án Thủy điện Hướng Sơn bậc 3

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Hướng Sơn Quảng Trị

33,04

Xã Linh Thượng

Văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3

Nhà máy Điện mặt trời Gio Thành 2

Công ty Cổ phần SECO

60

Gio Thành, Gio Hải

Văn bản số 97/HĐND-KTNS ngày 11/4/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

IV

Huyện Cam Lộ

 

61,8

 

 

1

Đập dâng Bản Chùa 1

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

4,54

Xã Cam Tuyn

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

2

Hồ cha Bản Chùa 2

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

12,68

Xã Cam Tuyền

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

3

Kênh nội đồng hệ thống thủy lợi Đá Mài - Tân Kim và Hồ Bản Chùa

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

6,14

Xã Cam Tuyền

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

4

Trạm bơm Đâu Bình 1

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

0,99

Xã Cam Tuyền

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

5

Trạm bơm Cam phú 3

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

0,3

Cam Thành

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

6

Trạm bơm Quật Xá

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

10,0

Cam Thành

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

7

Trạm bơm Tân Xuân

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

1,48

Xã Cam Thành

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

8

Cụm tưới Ba Hồ (Hồ + trạm bơm Quật Xá, hồ Tân Sơn, hồ Tân Phú)

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

5,99

Xã Cam Chính

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

9

Trạm bơm Nam Thành

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

0,87

TT. Cam Lộ

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

10

Trạm bơm Tam Hiệp

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

1,03

Xã Cam Thủy

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

11

Trạm bơm Lâm Lang

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

1,4

Xã Cam Thủy

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

12

Trạm bơm Đã Lã

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

3,04

Xã Cam Thủy

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

13

Trạm bơm Vĩnh An

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

3,34

Xã Cam Hiếu

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

14

Trạm bơm Bích Giang

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

0,35

Xã Cam Hiếu

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

15

Trạm bơm Hiếu Bắc

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

3,52

Xã Cam Hiếu

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

16

Trạm bơm Vĩnh Đại

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệpphát triển

0,63

Xã Cam Hiếu

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

17

Trạm bơm Mỹ Hòa

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

5,12

Xã Cam An

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tnh.

18

Niệm phật đường Trúc Kinh

Niệm Phật đường

0,06

Xã Cam An

Văn bản số 54/HĐND-KTNS ngày 11/3/2019 của Thường trc Hi đồng nhân dân tỉnh.

19

Nâng tiết diện ĐZ 110kV Đông Hà - Lao Bảo

Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,32

Các xã: Cam Hiếu, TT Cam Lộ, xã Cam

Văn bn s 193/HĐND-KTNS ngày 28/6/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

V

Huyện Triệu Phong

 

30,17

 

 

1

Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, hạng mục trm bơm tăng áp nước thô

Công ty Cổ phần cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Tr

9,95

Triệu Sơn

Văn bn s 193/HĐND-KTNS ngày 28/6/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

2

Sửa chữa nút giao thông đường Đoàn Bá Thừa và Nguyễn Huệ

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện

0,02

TT Ái Tử

Văn bn s 193/HĐND-KTNS ngày 28/6/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

3

Giao đất tái định cư sửa chữa nút giao thông đường Đoàn Bá Thừa và Nguyễn Hu

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện

0,02

TT Ái Tử

Văn bn s 193/HĐND-KTNS ngày 28/6/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

4

Bến Cảng CFG Nam Cửa Việt

Công ty TNHH CFG Quảng Trị

20,16

Xã Triệu An

Văn bn số 51/HĐND-KTNS ngày 06/3/2019 của Thường trực Hi đồng nhân dân tnh.

5

Nâng tiết diện ĐZ 110kV Đông Hà - Lao Bảo

Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,02

Xã Triệu Ái

Văn bn s 193/HĐND-KTNS ngày 28/6/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

VI

Huyện Hải Lăng

 

4,56

 

 

1

Nhà máy xử lý nước sạch Khu kinh tế Đông Nam

Công ty Cổ phn Cấp nước Khu kinh tế Đông Nam

4,56

Xã Hải Quế

Văn bản số 158/HĐND-KTNS ngày 12/6/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

VII

UBND huyện Đakrông

 

43,59

 

 

1

Dự án Thy điện Hướng Sơn bậc 3

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy đin Hướng Sơn Quảng Tr

43,40

Xã Hướng Hiệp

Văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

2

Nâng tiết diện ĐZ 110kV Đông Hà - Lao Bảo

Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,19

Thị trấn KrôngKlang, xã Đakrông

Văn bn s 193/HĐND-KTNS ngày 28/6/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

VIII

Huyện Hướng Hóa

 

317,19

 

 

1

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1

Tổng Công ty phát điện 2

12,60

Xã Hướng Phùng

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

2

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2

Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng

13,00

Xã Hướng Phùng

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

3

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3

Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng

8,90

Xã Hướng Phùng

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

4

Nhà máy Điện gió Hướng Tân (bao gồm đường dây 110KV đấu ni từ TBA Hướng Tân đến TBA 220KV Lao Bảo)

Công ty C phn Đầu tư xây dng và Thương mi Phú Điền.

44,6

Xã Hướng Tân, Tân Hợp, thtrấn Khe Sanh

Văn bn số 63/HĐND-KTNS ngày 15/3/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

5

Nhà máy Điện gió Liên Lập

Công ty C phn Đầu tư xây dng và Thương mi Phú Điền.

46,8

Xã Tân Liên, Tân Lập

Văn bn số 63/HĐND-KTNS ngày 15/3/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

6

Nhà máy Điện gió Tân Linh

Công ty C phn Đầu tư xây dng và Thương mi Phú Điền.

30,5

Xã Hướng Tân, Hướng Linh

Văn bn số 63/HĐND-KTNS ngày 15/3/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

7

Dự án Thủy điện Hướng Sơn bậc 1

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy đin Hưng Sơn Quảng Tr

61,47

Xã Hướng Lập

Văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

8

Dự án Thủy điện Hướng Sơn bậc 2

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy đin Hưng Sơn Quảng Tr

72,36

Xã Hướng Sơn

Văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

9

Dự án Thủy điện Hướng Sơn bậc 3

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy đin Hưng Sơn Quảng Tr

26,14

Xã Hướng Sơn

Văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

10

Xây mới Trạm y tế xã Hướng Linh

Ban quản lý dự án đầu tư xây dng dân dng và công nghiệp

0,32

Xã Hướng Linh

Văn bản s135/HĐND-KTNS ngày 22/5/2019 của Hi đng nhân dân tỉnh.

11

Mở rộng Trạm y tế xã Hướng Lập

Ban quản lý dự án đầu tư xây dng dân dng và công nghiệp

0,04

Xã Hướng Lập

Văn bản s135/HĐND-KTNS ngày 22/5/2019 của Hi đng nhân dân tỉnh.

12

Mrộng Trạm y tế xã Húc

Ban quản lý dự án đầu tư xây dng dân dng và công nghiệp

0,07

Xã Húc

Văn bản s135/HĐND-KTNS ngày 22/5/2019 của Hi đng nhân dân tỉnh.

13

Hệ thống thoát nước có np đậy

Ban quản lý Khu Kinh tế tnh

0,31

Thị trấn Lao Bảo

Văn bản s158/HĐND-KTNS ngày 12/6/2019 của Hi đồng nhân dân tnh.

14

Nâng tiết diện ĐZ 110kV Đông Hà - Lao Bảo

Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,08

Tân Hợp - Huyện Hướng Hóa

Văn bản số 193/HĐND-KTNS ngày 28/6/2019 ca Hi đồng nhân dân tỉnh.

 

Tng cộng

 

633,19

 

 

 

PHỤ LỤC II

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2019 của HĐND tnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Tổng diện tích

Trong đó

Địa điểm

Văn bản chấp thuận của Thường trực HĐND tnh

Đất lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

Thành phố Đông Hà

 

1,12

1,12

 

 

 

 

1

Đập ngăn mặn Sông Hiếu

Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5

 

1,12

 

 

 

Văn bn số 54/HĐND-KTNS ngày 11/3/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

II

Huyện Vĩnh Linh

 

7,65

0,12

7,53

 

 

 

1

Nâng cấp đê biển Vĩnh Thái đoạn từ K4+918.57 ÷ K11+058,59

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tnh Quảng Tr

7,65

0,12

7,53

 

Xã Vĩnh Thái

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Hội đồng nhân dân tnh.

III

Huyn Gio Linh

 

26,61

0,00

26,61

 

 

 

1

Nhà máy Điện mặt trời Gio Thành 1

Công ty Cổ phần năng lượng Gio Thành

9,6

 

9,6

 

Xã Gio Thành

Văn bản số 97/HĐND-KTNS ngày 11/4/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2

Dự án Thủy điện Hướng Sơn bậc 3

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Hướng Sơn Quảng Tr

15,2

 

15,2

 

Xã Linh Thượng

Văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3

Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị

Công ty XD LICOGI 13

1,81

 

1,81

 

 

Văn bản số 63/HĐND-KTNS ngày 15/3/2019 ca Thường trực Hội đồng

IV

Huyện Triệu Phong

 

15,80

11,43

4,37

 

 

 

1

Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, hạng mục trạm bơm tăng áp nước thô

Công ty Cổ phần cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Tr

8,59

8,59

 

 

Xã Triệu Sơn

Văn bản số 193/HĐND-KTNS ngày 28/6/2019 ca Hội đồng nhân dân tnh.

2

Bến Cảng CFG Nam Cửa Việt

Công ty TNHH CFG Qung Trị

7,21

2,84

4,37

 

 

Văn bản s51/HĐND-KTNS ngày 06/3/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

V

Huyện Hải Lăng

 

1,96

 

1,96

 

 

 

1

Nhà máy xlý nước sạch Khu kinh tế Đông Nam

Công ty Cổ phần cấp nước Khu kinh tế Đông Nam

1,96

 

1,96

 

Xã Hải Quế

Văn bản số 158/HĐND-KTNS ngày 12/6/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh.

VI

Huyện Hướng Hóa

 

82,39

 

58,47

23,92

 

 

1

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3

Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng

1,45

 

1,45

 

Xã Hướng Phùng

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2

Dự án Thủy điện Hướng Sơn bậc 1

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Hướng Sơn Quảng Tr

19,02

 

5,56

13,46

Xã Hướng Lập

Văn bn s130/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh.

3

Dự án Thủy điện Hướng Sơn bậc 2

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Hướng Sơn Quảng Tr

19,04

 

8,58

10,46

Xã Hướng Sơn

Văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 ca Thường trực Hội đồng nhân dân tnh.

4

Dự án Thủy điện Hướng Sơn bậc 3

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Hướng Sơn Quảng Tr

3,98

 

3,98

 

Xã Hướng Sơn

Văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 ca Thường trực Hội đồng nhân dân tnh.

5

Nhà máy Điện gió Hướng Tân (bao gồm đường dây 110KV đấu nối từ TBA Hướng Tân đến TBA 220KV Lao Bảo)

Công ty Cphần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền.

19,60

 

19,6

 

Xã Hướng Tân, Tân Hợp, thị trấn Khe Sanh

Văn bản số 63/HĐND-KTNS ngày 15/3/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh.

6

Nhà máy Điện gió Tân Linh

 

19,30

 

19,3

 

Xã Hướng Tân, Hướng Linh

Văn bản số 63/HĐND-KTNS ngày 15/3/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh.

VII

Huyện Cam Lộ

 

5,56

5,56

 

 

 

 

1

Kênh nội đồng hệ thống thủy lợi Đá Mài - Tân Kim và Hồ Bn Chùa 2

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tnh Quảng Tr

2,10

2,1

 

 

Xã Cam Tuyền

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2

Trạm bơm Quật Xá

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tnh Quảng Tr

0,42

0,42

 

 

Xã Cam Thành

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3

Trạm bơm Nam Thành

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tnh Quảng Tr

0,21

0,21

 

 

TT. Cam Lộ

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4

Trạm bơm Lâm Lang

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tnh Quảng Tr

0,31

0,31

 

 

Xã Cam Thủy

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5

Trạm bơm Vĩnh An

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tnh Quảng Tr

0,82

0,82

 

 

Xã Cam Hiếu

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

6

Trạm bơm Hiếu Bắc

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tnh Quảng Tr

1,62

1,62

 

 

Xã Cam Hiếu

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17/5/2019 ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

7

Niệm phật đường Trúc Kinh

Niệm Phật đường

0,08

0,08

 

 

 

Vãn bản số 54/HĐND-KTNS ngày 11/3/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Tổng cộng

 

141,09

18,23

98,94

23,92

 

 

 

PHỤ LỤC III

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2019 của HĐND tnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Vị trí, địa điểm

Căn cứ pháp lý

I

Thành phố Đông Hà

 

1,18

 

 

1

Trạm bơm phường 4

Ban quản lý DAĐTXD các Công trình NNPTNT tnh

0,40

Phường 4

Nghị quyết số: 67/NQ-HĐND ngày 22/3/2018 và số: 340a/NQ-HĐND ngày 05/9/2018 của HĐND tnh

2

Tram bơm Đi Đ

Ban quản lý DAĐTXD các Công trình NNPTNT tnh

0,78

Phường Đông Giang

Nghị quyết số: 67/NQ-HĐND ngày 22/3/2018 và số: 340a/NQ-HĐND ngày 05/9/2018 của HĐND tnh

II

Thị xã Quảng Trị

 

7,12

 

 

1

Xây dựng chợ Hi Lệ

UBND thị xã

0,07

Phường 2

Vốn ngân sách thị xã

2

Mrộng chợ Ba Bến

UBND thị xã

0,42

Phường An Đôn

Vốn ngân sách thị xã

3

Đường ven sông Thạch Hãn (đoạn từ Quốc lộ 1 đến dự án Bắc Thành Cổ)

UBND thị xã

0,20

Phường An Đôn

Vốn Doanh nghiệp

4

Hệ thống tiêu thoát nước khu phố 3,4,5 Phường An Đôn

UBND thị xã

0,20

Phường An Đôn

Vốn ngân sách thị xã

5

Đường giao thông Phường An Đôn (Khu phố 2)

UBND thị xã

0,60

Phường An Đôn

Vốn ngân sách thị xã

6

Đường cứu hộ cứu nạn đoạn từ thượng lưu Cầu Thạch Hãn đến Đập Trấm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5,63

Phường An Đôn

QĐ số: 2115a/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh Qung Trị

III

Huyện Vĩnh Linh

 

19,56

 

 

1

Sa chữa nền, mặt đường đi thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

SGiao thông - Vận tải

12,04

Xã Vĩnh Thủy

QĐ số: 541/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 ca UBND tnh Quảng Trị

2

Khu dân cư mũi Lò Vôi

UBND xã Vĩnh Thạch

7,52

Xã Vĩnh Thạch

Kế hoạch đấu giá ca huyện

IV

Huyện Gio Linh

 

13,84

 

 

1

Phát triển điểm dân cư thôn Vinh Quang Thượng

UBND xã Gio Quang

2,50

Xã Gio Quang

Kế hoạch đấu giá của huyện

2

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 1 vào trụ sở xã Trung Sơn

UBND huyện Gio Linh

2,00

Xã Trung Sơn

Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 ca UBND tỉnh

3

Phát triển điểm dân cư Võ Xá

UBND xã Trung Sơn

1,00

Xã Trung Sơn

Kế hoạch đấu giá của huyện

4

Phát triển điểm dân cư thị trấn Cửa Việt

UBND thị trấn Cửa Việt

0,64

Thị trấn Cửa Việt

Kế hoạch đấu giá của huyện

5

Phát triển điểm dân cư Gio Phong

UBND xã Gio Phong

6,70

xã Gio Phong

Kế hoạch đấu giá của huyện

6

Phát triển điểm dân cư xã Linh Thượng

UBND xã Linh Thượng

1,00

xã Linh Thượng

Kế hoạch đấu giá của huyện

V

Huyện Cam Lộ

 

6,00

 

 

1

Khu dân cư đường 9D, xã Cam Hiếu

UBND xã Cam Hiếu

3,10

Xã Cam Hiếu

QĐ 2863/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND huyện Cam Lộ

2

Khu dân cư phía Tây đường 9D, xã Cam Hiếu Hạng mục: San nền, phân lô đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Cam Hiếu

1,30

Xã Cam Hiếu

QĐ 2416a/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Cam Lộ

3

Công trình: Khu dân cư Trạng Cây Dưới, xã Cam Hiếu Hạng mục: San nền, cắm mốc khu dân cư

UBND xã Cam Hiếu

0,65

Xã Cam Hiếu

QĐ 2412a/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 ca UBND huyện Cam Lộ

4

Sửa chữa nền đường, mặt đường khu phố Nghĩa Hy - Nam Hùng

SGTVT Quảng Trị

0,60

Thị trấn Cam Lộ

Quyết định số 541/QĐ-UBND tnh Qung Trị, ngày 14/3/2019

5

Sửa chữa mặt đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi

Sở GTVT Quảng Trị

0,35

Thị trấn Cam Lộ

Quyết định số 541/QĐ-UBND tnh Quảng Trị, ngày 14/3/2019

VI

Huyện Triệu Phong

 

12,04

 

 

1

Đường cứu hộ cứu nạn đoạn từ thượng lưu Cầu Thạch Hãn đến Đập Trm

Sở NN&PTNT Quảng Trị

11,60

Xã Triệu Thượng

QĐ số: 306/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 ca UBND tnh

2

Khu tái định cư phục vụ GPMB công trình: Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện

0,44

Xã Triệu An

Đang phê duyệt dự án

VII

Huyện Hải Lăng

 

3,06

 

 

1

Khu dân cư nông thôn xã Hi Quy

UBND xã Hải Quy

2,50

Xã Hải Quy

Quyết định phê duyệt quy hoạch đấu giá QSD đất của UBND huyện.

2

Khu dân cư nông thôn xã Hải Thành

UBND xã Hải Thành

0,56

Xã Hải Thành

Quy hoạch đấu giá đất tạo vốn XDCS hạ tầng

VIII

Huyện Đakrông

 

9,43

 

 

1

Đường từ cầu Chân Rò đến xóm trong thôn Khe Ngài

UBND huyện

2,53

Xã Đakrông

Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 ca UBND huyện Đakrông

2

Trường mần non số 2 Đakrông - Nhà hiệu bộ

UBND huyện

0,05

Xã Đakrông

Quyết định 2469/QĐ-UBND của UBND huyện Đakrông ngày 30/10/2018

3

Trường mần non số 2 Đakrông - 2 Phòng học Tà Lng

UBND huyện

0,03

Xã Đakrông

Quyết định 2530/QĐ-UBND của UBND huyện Đakrông ngày 25/10/2017

4

Nghĩa trang nhân dân thị trấn Krông Klang

Thị trấn Krông Klang

3,64

Thị trấn Krông Klang

Quyết định 2327/QĐ-UBND của UBND huyện Đakrông ngày 30/10/2018

5

Nâng cấp mrộng sân vui chơi - Nhà văn hóa thôn Na Nm

UBND xã Triệu Nguyên

0,05

Xã Triệu Nguyên

Thông báo số 92/TB-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện Đakrông

6

Nhà văn hóa thôn Xuân Lâm

UBND xã Triệu Nguyên

0,03

Xã Triệu Nguyên

Thông báo số 92/TB-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện Đakrông

7

Tiểu dự án đường Khe Van (Hướng Hiệp đi Hướng Linh) - (Bổ sung)

UBND huyện

3,10

Xã Hướng Hiệp

Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND tnh Quảng Trị

IX

Huyện Hướng Hóa

 

4,08

 

 

1

Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Thuận

UBND xã Thuận

0,06

Xã Thuận

QĐ số: 2745/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện

2

Đường đi khu sản xuất bản Bù

UBND xã Tân Lập

0,05

Xã Tân Lập

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tnh.

3

Đường đi khu sản xuất bản Vây 2

UBND xã Tân Lập

0,05

Xã Tân Lập

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tnh.

4

Đường đi khu sản xuất bản Cồn

UBND xã Tân Lập

0,07

Xã Tân Lập

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tnh.

5

Đường GT Bản 7 Cũ đi Bản 7 Mới

UBND xã Thuận

0,30

Xã Thuận

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tnh.

6

Đường GT Bản 1 Cũ đi Bản 1 Mới (giai đoạn 2)

UBND xã Thuận

0,50

Xã Thuận

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tnh.

7

Đường GT Bản Úp Ly 2 đi Thuận Trung 6

UBND xã Thuận

0,75

Xã Thuận

Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tnh,

8

Đường GT Bản 1 Cũ đi Bản 1 Mới

UBND xã Thuận

1,00

Xã Thuận

Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tnh,

9

Đường GT Thuận Hòa đi Úp Ly 2

UBND xã Thuận

1,00

Xã Thuận

Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tnh.

10

Đường Bản 4 đi Bản 3 (giai đoạn 2)

UBND xã Thuận

0,30

Xã Thuận

Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tnh.

 

Tổng cộng

 

76,31

 

 

 

PHỤ LỤC IV

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG BỔ SUNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2019 của HĐND tnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó

Vị trí, địa điểm

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

 

 

0,27

0,27

 

 

 

 

1

Trạm bơm phường 4

Ban qun lý DAĐTXD các Công trình NNPTNT tnh

0,07

0,07

 

 

Phường 4

Nghị quyết số: 67/NQ-HĐND ngày 22/3/2018 và số: 340a/NQ-HĐND ngày 05/9/2018 của HĐND tnh

2

Trạm bơm Đại Độ

Ban qun lý DAĐTXD các Công trình NNPTNT tnh

0,20

0,20

 

 

Phường Đông Giang

Nghị quyết số: 67/NQ-HĐND ngày 22/3/2018 và số: 340a/NQ-HĐND ngày 05/9/2018 của HĐND tnh

II

Thị xã Quảng Trị

 

2,40

2,40

 

 

 

 

1

Xây dựng khu thương mại dịch vụ, cơ s sn xuất phi nông nghiệp

UBND thị xã

0,80

0,80

 

 

 

Kế hoạch của thị xã

2

Đường cứu hộ cứu nạn đoạn từ thượng lưu Cầu Thạch Hãn đến Đập Trấm

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

1,60

1,60

 

 

 

 

III

Huyện Vĩnh Linh

 

0,71

0,71

 

 

 

 

1

Sa chữa nền, mặt đường đi thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

Sở Giao thông - Vận tải

0,71

0,71

 

 

 

QĐ số: 541/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Tr

IV

Huyện Gio Linh

 

1,40

1,40

 

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 1 vào trụ sở xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

1,00

1,00

 

 

 

Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tnh

2

Phát triển điểm dân cư Võ Xá

Xã Trung Sơn

0,40

0,40

 

 

 

Kế hoạch đấu giá của huyện

V

Huyện Cam Lộ

 

0,40

0,40

 

 

 

 

1

Sửa chữa nền đường, mặt đường khu phố Nghĩa Hy - Nam Hùng

SGTVT Quảng Trị

0,10

0,10

 

 

TT Cam Lộ

Quyết định số 541/QĐ-UBND tnh Quảng Trị, ngày 14/3/2019

2

Sửa chữa mặt đường Nguyn Huệ - Lê Lợi

Sở GTVT Quảng Trị

0,30

0,30

 

 

TT Cam Lộ

Quyết định số 541/QĐ-UBND tnh Quảng Trị, ngày 14/3/2019

VI

Huyện Triệu Phong

 

2,45

2,45

 

 

 

 

1

Đường cứu hộ cứu nạn đoạn từ thượng lưu Cầu Thạch Hãn đến Đập Trấm

Sở NN&PTNT Quảng Trị

2,45

2,45

 

 

Xã Triệu Thượng

số: 306/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tnh

VII

Huyện Hi Lăng

 

3,13

0,53

2,60

 

 

 

1

Khu dân cư nông thôn xã Hi Quy

UBND xã Hải Quy

2,50

 

2,50

 

Xã Hải Quy

Quyết định phê duyệt quy hoạch đấu giá QSD đất của UBND huyện.

2

Khu dân cư nông thôn xã Hải Thành

UBND xã Hải Thành

0,53

0,53

 

 

Xã Hải Thành

Quy hoạch đấu giá đất tạo vốn XDCS hạ tầng

3

Công ty liên doanh Cng quốc tế Mỹ Thủy

Nhà máy sn xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thủy

0,10

 

0,10

 

Xã Hi An, Hải Quế

Quyết định chủ trương đầu tư số 901/QĐ-UBND ngày 23/4/2019

 

Tổng cộng

 

10,76

8,16

2,60

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành20/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh tỉnh Quảng Trị

            • 20/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực