Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND sửa đổi nội dung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Lạng Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2016/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá; Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất; Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điểm a, Khoản 13.2, mục 13, phần II tại Phụ lục 02 (Biểu tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 kèm theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn), chi tiết như Biểu kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI, Kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực
HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban
MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- C, PCVP Tỉnh ủy;
- C, PCVP, các CV VP HĐND tỉnh;
- C
, PCVP, các phòng VP UBND tỉnh;
- Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, HS Kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

BIỂU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2016/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: 04/2019 /NQ-HĐND ngày 12 /7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh )

STT

Nội dung các khoản thu phân chia

TỶ LỆ PHÂN CHIA TRÊN TỪNG ĐỊA BÀN (%)

Thành phố

Các huyện còn lại

Trung ương

Tỉnh

Thành phố

Trung ương

Tỉnh

Huyện

T.phố

Phường

Huyện

Thị trấn

II

THU NỘI ĐỊA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

 Thu tiền sử dụng đất còn lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá; Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất; Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

Trong đó: Đối với khu đô thị, khu tái định cư do ngân sách tỉnh đầu tư giao các huyện, thành phố quản lý thu nộp

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Lạng Sơn
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýHoàng Văn Nghiệm
       Ngày ban hành12/07/2019
       Ngày hiệu lực22/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Lạng Sơn

           • 12/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực