Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về mức chi từ ngân sách Nhà nước hoạt động sáng kiến Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯC ĐTHỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Thông tư s 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước đ thực hiện hoạt động sáng kiến;

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân; ý kiến của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Quy đnh ni dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước đ thc hin hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ th như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Nghị quyết này quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các nội dung liên quan đến Hội đồng sáng kiến, các hoạt động phổ biến sáng kiến và khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Những nội dung, mức chi không quy định trong nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư s03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến và các văn bản hướng dẫn liên quan theo quy định hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có liên quan đến hoạt động sáng kiến theo quy định tại điều 8, Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung và mc chi của Hội đồng sáng kiến:

3.1. Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh:

- Chủ tịch Hội đồng: 500.000 đồng / buổi họp.

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): 200.000 đồng / người / buổi họp.

- Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 100.000 đồng / người / buổi họp.

3.2. Hội đồng sáng kiến của các quan, đơn v cấp tỉnh và Hi đồng sáng kiến cấp huyện:

- Chủ tịch Hội đồng: 300.000 đồng / buổi họp.

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): 100.000 đồng / người / buổi họp.

- Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 50.000 đồng / người / buổi họp.

3.3. Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội đồng: Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

3.4. Mức chi phổ biến sáng kiến: Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tham gia các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm) theo phân cấp ngân sách, bao gồm các khoản: chi phí thuê mặt bằng; chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức (trang trí, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan) với mức chi là: 08 triệu đồng / đơn vị tham gia.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh: Nguồn kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh được bố trí trong dự toán hàng năm do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh quản lý, sử dụng.

- Nguồn kinh phí chi cho Hội đồng sáng kiến cấp huyện: do ngân sách Nhà nước đảm bảo và bố trí trong dự toán hàng năm cho các huyện, thị xã, thành phố.

- Nguồn kinh phí chi cho Hội đồng sáng kiến của các quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại điều 2 Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí:

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực T
nh ủy (báo cáo);
- Cục kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Sở Tài chính, Sở Tư pháp;
- TT Công báo - Tin học t
nh;
- Lưu (NH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thiều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về mức chi từ ngân sách Nhà nước hoạt động sáng kiến Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về mức chi từ ngân sách Nhà nước hoạt động sáng kiến Bạc Liêu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhạm Văn Thiều
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về mức chi từ ngân sách Nhà nước hoạt động sáng kiến Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về mức chi từ ngân sách Nhà nước hoạt động sáng kiến Bạc Liêu

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực