Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về trợ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hỗ trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND trợ cấp theo trình độ người hoạt động không chuyên trách Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TRỢ CẤP THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ; HỖ TRỢ NGHỈ VIỆC ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, ẤP, KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Pháp lệnh công an xã;

Căn cứ Nghị định s 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ v chức danh, số lượng, một s chế độ, chính sách đi với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định s 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một s điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đi, b sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, t dân ph;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một s quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, t dân ph;

Xét Tờ trình s 39/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định trợ cp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; h trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thm tra s 41/BC-BPC ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ban pháp chế của Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định trợ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hỗ trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Trợ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đã tốt nghiệp trung học ph thông (hoặc tương đương) và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hp từ trung cấp trở lên; hệ số trợ cấp hàng tháng tương ứng vi trình độ (không nâng lương thường xuyên), cụ th như sau:

1. Người có trình độ đại học hỗ trợ hệ số 1,34 nhân với mức lương cơ sở;

2. Người có trình độ cao đẳng hỗ trợ hệ số 1,10 nhân với mức lương cơ sở;

3. Người có trình độ trung cấp hỗ trợ hệ số 0,86 nhân với mức lương cơ sở.

Điều 3. Chế đ hỗ tr nghỉ vic

1. Hỗ trợ nghỉ việc một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại tổ chức:

a) Mỗi năm công tác được hưởng số tiền bằng 01 tháng phụ cấp hiện hưởng (hệ số 1,0 nhân với mức lương cơ sở), thời gian kể từ ngày 01/10/1998 (thời điểm thực hiện Quyết định số 116/1998/QĐ.UBNDT ngày 17/9/1998 của UBND tỉnh Sóc Trăng).

Riêng Phó Trưởng Công an xã và Công an viên ở xã, thị trấn nếu thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp hiện hưởng (hệ số 1,0 nhân với mức lương cơ sở).

Đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên nếu nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ 01 năm công tác được tính băng 1,5 tháng mức phụ cp bình quân của 60 tháng cuối cùng, trừ trường hp tự ý bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân.

b) Được trợ cấp 03 tháng tìm việc làm, mức hệ số trợ cấp 1,0 nhân với mức lương cơ sở/tháng.

2. Hỗ trợ nghỉ việc một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cp xã, p, khóm xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân do lớn tuổi, suy giảm sức khỏe, việc riêng gia đình khi đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

a) Có thời gian công tác liên tục từ đủ 03 năm trở lên (2,5 năm đối với các chức danh bu cử theo nhiệm kỳ).

b) Không trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật hoặc không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử.

Mỗi năm công tác được hưởng số tiền bằng 01 tháng phụ cấp hiện hưởng (hệ số 1,0 nhân với mức lương cơ sở), thi gian kể từ ngày 01/10/1998 (thời điểm thực hiện Quyết định số 116/1998/QĐ.UBNDT ngày 17/9/1998 của UBND tỉnh Sóc Trăng).

Riêng Phó Trưởng Công an xã và Công an viên ở xã, thị trấn nếu thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên, cứ mỗi năm công tác được hưởng số tiền bằng 1,5 tháng mức phụ cấp hiện hưởng (hệ số 1,0 nhân với mức lương cơ sở).

Đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên nếu nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ 01 năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng, trừ trường hợp tự ý bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân.

Điều 4.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 18 (bất thường) thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP.Chủ tịch nước;
- Các Bộ: TP, TC, NV, LĐTB&XH;
- TT.T
U, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đ
ơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị
trấn;
- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh;
- Hộp thư: [email protected]
.gov.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2020
Ngày hiệu lực18/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(10/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND trợ cấp theo trình độ người hoạt động không chuyên trách Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND trợ cấp theo trình độ người hoạt động không chuyên trách Sóc Trăng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2020/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLâm Văn Mẫn
       Ngày ban hành08/05/2020
       Ngày hiệu lực18/05/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 tháng trước
       (10/05/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND trợ cấp theo trình độ người hoạt động không chuyên trách Sóc Trăng

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND trợ cấp theo trình độ người hoạt động không chuyên trách Sóc Trăng